20 พฤศจิกายน 2564
4,167

SCGL บริษัท SME ให้บริการเช่าระบบปฏิบัติการ ERP ในราคาที่ย่อมเยา

SCGL บริษัท SME ให้บริการเช่าระบบปฏิบัติการ ERP ในราคาที่ย่อมเยา
Highlight
 • ระบบปฏิบัติการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพนับเป็นแต้มต่อที่สำคัญของการทำธุรกิจ เพราะทำให้ระบบการทำงานสั้นลง ลดต้นทุนต่ำลง แสดงข้อมูลได้เร็วขึ้น และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนอนาคตได้แม่นยำมากขึ้น

 • SCGL เป็นบริษัทพัฒนาระบบกิจการขนาดเล็กเปิดดำเนินการมาเพียง 5 ปี เพื่อให้บริการธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ให้สามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการหลังบ้าน ERP แบบเช่า ลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยี

 • ข้อดีของ ERP คือเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานกลางของโลก การทำงานมีการดุลอำนาจเพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกันของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของการทำงานอย่างเป็นระบบ


ระบบปฏิบัติการ ERP เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อจำกัดเรื่องราคาหากซื้อสิทธิขาดมาใช้ การเช่าใช้จะมีราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัว นับเป็นหนึ่งในโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่

SCGL เป็นบริษัท SME ที่ให้บริการเช่าและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP Systems) และให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการตรวจสอบภายในองค์กรตามมาตรฐานหลักการบัญชี ในราคาที่ย่อมเยา

ระบบปฏิบัติการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพนับเป็นแต้มต่อที่สำคัญของการทำธุรกิจ เพราะทำให้ระบบการทำงานสั้นลง ลดต้นทุนต่ำลง แสดงข้อมูลได้เร็วขึ้น และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนอนาคตได้แม่นยำมากขึ้น ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัล อินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลรอบด้าน มีการพัฒนา Application ใหม่ ๆ ที่สามารถทำงานอยู่บนมือถือได้ง่ายขึ้น มีระบบการจ่ายเงิน (payment) ที่หลากหลายช่องทาง ดังนั้นธุรกิจการให้บริการระบบปฏิบัติการหลังบ้านเพื่อให้ตอบโจทย์เหล่านี้ในราคาที่ย่อมเยาจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ

"ทันข่าว Today" คอลัมน์ "SME Talk" ได้สัมภาษณ์พิเศษ บริษัท  เอสซีจี เลกาซี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SCGL ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาระบบกิจการขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดดำเนินการมาเพียง 5 ปี เพื่อให้บริการธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ให้สามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการหลังบ้าน ERP แบบเช่า และสามารถออกแบบให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจได้

ความเป็นมาของบริษัทเป็นอย่างไร

บริษัท เอสซีจี เลกาซี(ประเทศไทย) จำกัด หรือ SCGL ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 5 ปีก่อน โดยเริ่มต้นจากเพื่อนร่วมงาน 2 คน ซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์สำคัญ 2 ด้านประกอบด้วย คุณสมชาติ จับสังข์ มีประสบการณ์ในส่วนของโปรแกรมมิ่ง เคยทำงานให้บริษัทในวงการน้ำมันและพลังงานเกือบทุกแบรนด์ ส่วนคุณนพดล ประทุมทอง มีความรู้ด้าน Network , Data Center ดูแลงานด้านโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน (Network Infrastructure) ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้โปรแกรม ERP สามารถปฏิบัติงานบนคลาวด์ได้

ธุรกิจของ SCGL เป็นกิจการให้เช่าระบบปฏิบัติการ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่จะจัดการและรวมกิจกรรมทางการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน การดำเนินงาน การพาณิชย์ การรายงาน การผลิต และทรัพยากรบุคคลของบริษัทเข้าด้วยกัน โดยปกติแล้ว ERP จะมีโมดูที่เหมือนกันของบริษัทต่าง ๆ อยู่แล้วกว่า 80-90% เหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ

20211120-a-03.jpeg

รายละเอียดแบรนด์ ERP  ที่ให้บริการชื่ออะไร และในตลาดมีอะไรบ้าง

Core ERP ชื่อว่า Odoo ERP + Development Local Thailand + Enterprise Code ในตลาดมีหลาย ๆ บริษัทที่พัฒนาระบบ Odoo ERP ที่ผ่านมามีเพียงการพัฒนาในส่วนของ Local Thailand เท่านั้น แต่จะไม่มีส่วนที่เป็น Enterprise ในการทำงานเลย ทำให้ระบบการทำงานของเรานำหน้าคู่แข่ง

ข้อดีข้อเสียของการใช้ระบบปฏิบัติการ ERP

ข้อดีของ ERP คือเป็นระบบปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของโลก การทำงานมีการดุลอำนาจเพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกันของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของการทำงานในระบบ ที่ผ่านมาบริษัทเอกชนที่ซื้อระบบปฏิบัติการ ERP มาใช้ส่วนใหญ่เป็นองค์กรมหาชนขนาดใหญ่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น SCGL จึงเห็นช่องว่างธุรกิจว่า หากสามารถนำความรู้และนำระบบดังกล่าวมาให้เช่าใช้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ไม่ถึงขั้นมหาชนสามารถใช้บริการของระบบ ERP ในราคาที่สามารถแตะต้องได้ โดยบริษัทมีระดับการให้บริการออกเป็น 3 ระดับคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ข้อดีข้อเสียของการซื้อสิทธิและการเช่าสิทธิ

ข้อดี

 • การลงทุนในระบบ ERP จะทำให้มีกระบวนการทำงานที่ถูกต้องทุก ๆ กระบวนการ
 • มีกระบวนการตรวจสอบการทำงานของกระบวนการก่อนหน้า
 • เป็นระบบการทำงานที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้
 • เป็นระบบการทำงานที่เป็น Real Time จึงทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลาตรวจสอบ
 • เป็นระบบการทำงานที่ได้รับการยอมรับจากสากลในเรื่องความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
 • ช่วยแสดงข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ทีมงาน ผู้บริหาร และผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
 • ช่วยในการวิเคราะห์และการนำข้อมูลไปใช้งานต่อในระบบอื่น ๆ ได้

ข้อเสีย

 • เนื่องด้วยระบบ ERP เป็นระบบการทำงานใหญ่ การพัฒนาระบบจึงมีผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ ส่วน เช่น หน่วยงานซื้อ หน่วยงานขาย หน่วยงานคลัง หน่วยงานการเงินและบัญชี หน่วยการผลิต หน่วยงานฝ่ายบุคคล และอื่น ๆ
 • การพัฒนาระบบ ERP ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะกับผู้ใช้งานเป็นเวลานาน โดยระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ ๓  - ๑๒ เดือน
 • ระบบ ERP จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการทำงานที่มากกว่าระบบ ERP ที่พัฒนาจากภายในประเทศ เพราะว่าทุก ๆ กระบวนการจะต้องมีความสัมพันธ์กันภายในระบบการทำงาน


20211120-a-01.png

รายละเอียดการให้บริการขนาดเล็กมีอะไรบ้าง

ระดับไซต์เล็ก (S) เป็น SME ซึ่งมีกลุ่มของร้านขายของออนไลน์มากพอสมควร มีความจุของการใช้งานที่ 100 GB (จิกะไบต์) สามารถจุรายละเอียดของสินค้าไม่เกิน 5,000 SKU สามารถรองรับการใช้งาน 10-15 Users ที่ใช้พร้อมกัน ค่าเช่า 5,500 บาทต่อเดือน ทำสัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี มีการให้บริการเสริมด้านความช่วยเหลือปิดบัญชีโดยมีทั้งผู้เซ็นและผู้ตรวจ หากลูกค้าต้องการ

รายละเอียดการให้บริการขนาดกลางมีอะไรบ้าง 

ระดับไซต์กลาง (M)  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME ที่เป็นโรงงานผลิต มีระบบเอกสารภายในระหว่างฝ่ายมากกว่าร้านค้าที่เป็นไซต์เล็ก(S) ดังนั้นจึงมีความจุของระบบอยู่ที่ 150 GB (จิกะไบต์)  (เพิ่มหน่วยความจุได้) สามารถเก็บข้อมูลไฟล์ต่าง ๆ ตลอดจนวิดีโอได้ มีการให้บริการเสริมด้านความช่วยเหลือปิดบัญชีโดยมีทั้งผู้เซ็นและผู้ตรวจ หากลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมด้าน Option ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน วิเคราะห์ลูกค้า ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ เป็นต้น ค่าพัฒนาระบบการทำงานเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านบาทในปีแรก(รวมค่าพัฒนาระบบการทำงาน) และปีถัดไปจะมีค่าบริการเช่าใช้และค่าคลาวด์  โดยสัญญาอย่างน้อย 1 ปี แต่ถ้าหากทำสัญญา 2 ปี ค่าเช่าในปีที่ 2 ลดจากปีแรก 20-30%

รายละเอียดการให้บริการขนาดใหญ่มีอะไรบ้าง

การให้บริการขนาดใหญ่มี 2 ระดับคือ 1)ระดับไซต์ L และ 2) XL เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทขนาดกลางขึ้นไป มีงานที่เพิ่มขึ้นมาประกอบด้วย งานด้านบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลการเข้า-ออกงาน การลา การอนุมัติการลา การคำนวณค่าจ้าง การจ่ายเงินเดือน ซึ่งทั้งหมดทำงานอยู่บนระบบออนไลน์ สามารถสั่งการด้วยมือถือ ข้อมูลถูกจัดเก็บที่ระบบคลาวด์ ขนาดของความจุของระบบอยู่ที่ 200  GB (จิกะไบต์) ขึ้นไป (เพิ่มหน่วยความจุได้) นอกจากนี้ระบบการปฏิบัติการหลังบ้านทั้งหมด เน้นความถูกต้องตรวจสอบได้ เพื่อรองรับนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยแต่ละโมดูของการทำงานจะแยกอำนาจคนทำงานออกจากกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีคนรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างน้อย 9 คน รองรับการทำงานอย่างน้อย 20-50 คนพร้อมกัน ทำสัญญาเช่นอย่างน้อย 1 ปี ราคาเริ่มต้น 2.5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ถ้าจะให้คุ้มทุนควรทำสัญญาจ้าง 2 ปีขึ้นไป  โดยในปีแรกเป็นปีของการออกแบบระบบจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าปีที่ 2 ซึ่งเป็นปีที่ทำอนุสัญญาค่าเช่าจะน้อยกว่าอย่างน้อย 20-30% แต่ในทางปฏิบัติทั่วไปที่ผ่านมาลูกค้ามักทำสัญญา 2 ปี แล้วต่อสัญญาอีก 2 ปี

ระดับไซต์ L หรือ XL นี้ จะมีระยะเวลาการพัฒนาระบบประมาณ 3-5 เดือน ในเวลาดังกล่าวรวมถึงการอบรมพัฒนาพนักงานเข้าสู่การทำงานระบบใหม่ด้วย นอกจากนี้ทาง SCGL ยังให้บริการออกแบบระบบที่เหมาะสมแต่ละประเภทกิจการด้วย

20211120-a-02.jpeg

รายละเอียดของระบบปฏิบัติการมีอะไรบ้าง

ระบบปฏิบัติการของทุกขนาดมีโมดูงานที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดอย่างน้อย 7 หมวดงานขั้นพื้นฐานประกอบด้วย ระบบงานขาย, งานคลังสินค้า,งานด้านการเงินและบัญชี, งานซื้อ ,งานด้านค้าใช้จ่ายและเงินสดย่อย,การบริหารงานขาย ณ จุดขาย (POS) นอกจากนี้ระบบ Payment สามารถเชื่อมต่อกับพร้อมเพย์ ยิงจ่ายด้วยบาร์โค้ด Mobile Banking บัตรเครดิต เป็นต้น และสามารถออกใบกำกับภาษีทั้งชนิดย่อและชนิดเต็มได้ ที่สำคัญเป็นการแสดงผลแบบ Real Time ทำงานด้วย Application ที่เก็บข้อมูลอยู่บนคลาวด์ สามารถดูการทำงานทั้งระบบผ่านทางมือถือ ในกรณีที่ระบบล่มสามารถสวิชชิ่งไปที่ตัวอื่นได้ ในด้านซอร์ฟแวร์ ถ้าหากตัวหลักมีปัญหาจะโอนย้ายข้อมูลไปยังตัวสำรองทันที

ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการเป็นอย่างไรบ้าง

บริษัทมีระบบเซิร์ฟเวอร์ A และ B ที่มีการ Black up ข้อมูลทุกวัน ซอร์ฟแวร์เข้ารหัสความปลอดภัยสูงถึง 256 บิต ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยระดับสูง ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของความปลอดภัยมีไฟว์วอร์คอยป้องกันการเข้ามาโจมตี และมีระบบรองรับด้านไวรัสและมัลแวร์ ทางด้านฝั่งอินฟาร์ก็มีระบบไฟล์วอร์คอยป้องกันการแฮกจากภายนอกเช่นกัน

20211120-a-04.jpeg

กลุ่มลูกค้าของ SCGL คือใครบ้าง และมีระบบการจ่ายค่าเช่าอย่างไร

ระบบปฏิบัติการของ SCGL รองรับทุกกลุ่ม ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างธุรกิจระบบการผลิต โรงงาน บริษัทซื้อมาขายไป หรือธุรกิจบริการ ระบบปฏิบัติการของ SCGL เมื่อทำงานได้ระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อย 1 ปีจะสามารถนำข้อมูลออกมาทำการวิเคราะห์สถานะของธุรกิจและวางแผนธุรกิจในอนาคตได้แม่นยำมากขึ้น

ส่วนเรื่องค่าบริการเช่านั้น ราคาของไซต์ S ที่จ่ายเพียง 5,500 บาทนั้น เชื่อว่าคุ้มทุนได้ไม่ยาก สาเหตุที่สามารถกำหนดค่าเช่าได้ในราคาที่ต่ำ เนื่องจาก SME ในกลุ่มไซต์ S มีจำนวนมาก มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ดังนั้นจึงสามารถออกแบบโปรแกรมในราคาที่ถูกได้ ในขณะที่ไซต์ M, L และ XL ที่มีค่าเช่าสูงกว่าหลายเท่าตัวนั้น ธุรกิจมีเงินทุนสำรองไม่เพียงพอต่อการจ่ายในคราวเดียว ทาง SCGL ก็จัดให้สามารถแบ่งระยะการจ่ายเงินเป็นช่วง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน

อนาคตของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

ในปีหน้า (2565) บริษัทมีโครงการที่จะขยายบริษัทย่อยเข้ามาให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น บริษัทให้บริการจัดทำเว็บไซต์ ให้บริการด้านการจดแจ้งอีเมลอัตโนมัติ พร้อมกันนี้บริษัทจะพัฒนาโมดูใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทมีโมดูพื้นฐาน 7 โมดู และมีโมดูเฉพาะด้าน 476 โมดู

ตลาดของการให้บริการ Solution เพื่อนำเทคโนโลยีด้านไอที อินเทอร์เน็ต และดิจิทัล มาสร้างประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการประมวลผลแสดงผลที่รวดเร็วชนิด Real time เพื่อให้ฝ่ายบริหารทำงานง่ายขึ้น ตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของการจัดการในยุคหน้า คนที่มีความรู้เฉพาะด้านทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี หากสามารถสบช่องได้ ก็สามารถนำความรู้ ทักษะมีสร้างตน สร้างโอกาส ในการเป็นเจ้าของกิจการรายเล็กที่มีทักษะเฉพาะด้านได้ไม่ยาก

ติดต่อโฆษณา!