23 ธันวาคม 2563
2,672

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด รักษาป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

Highlight
GPSC ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝน เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนGPSC ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝน เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการสร้างฝายชะลอน้ำ

1. สำรวจพื้นที่ก่อนจะสร้างฝายชะลอน้ำ เพราะพื้นที่ป่าแต่ละป่ามีความแตกต่างกัน 
2. เตรียมทรายใส่กระสอบ เพื่อจะเอาไปทำเป็นฝายชะลอน้ำ
3. เย็บกระสอบ โดยพับปากถุงและเย็บให้แน่น
4. เรียงกระสอบ ใช้กระสอบทรายขวางลำน้ำไว้ ชั้นล่างสุดจะเรียงยาวต่อกันยาวขวางลำธาร ทั้งหมด 3 แถว แถวที่ 2 สลับฟันปลาไปเรื่อยๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างฝายชะลอน้ำ

1. ต้นไม้มีความชุ่มชื้น มีการเติบโตที่ดีขึ้น สัตว์ป่าหลายชนิดกลับคืนป่า 
2. ได้ช่วยเหลือชุมชนในการทำฝายกั้นน้ำ
3. สำหรับชุมชนหรือธรรมชาติ ช่วยในการชะลอน้ำ ถ้าสำหรับพวกเรา ได้ความสามัคคี และได้ออกกำลังกาย
4. ใช้ทักษะด้านวิศวกรรมของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับป่าชุมชนให้มากที่สุด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคมไปยังบุคลากรในองค์กรและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป

ติดต่อโฆษณา!