12 พฤษภาคม 2565
1,725

โออาร์รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

Highlight

บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ หนึ่งในธุรกิจ Flagship ของกลุ่มปตท. เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้การบริหารของ คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ CEO หญิงคนแรกในกลุ่มปตท. รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานในส่วนอื่นๆ ที่มีความสามารถทำงานได้โดยเท่าเทียมกัน ทำให้องค์กรเติบโตได้แบบไร้ขีดจำกัดและบรรลุแผนธุรกิจตามเป้าหมาย


โออาร์รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Fair) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรตัวอย่าง ซึ่งประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่มีศักยภาพมาสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คุณจิราพร กล่าวว่า ได้ก้าวสู่การเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท โออาร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  ซึ่งนับว่าเป็น CEO คนแรกในกลุ่มปตท.ที่เป็นผู้หญิงและไม่ได้จบการศึกษามาทางด้านวิศวกรรม  นับว่า ปตท.ได้ให้โอกาสเพศหญิงในการเป็นผู้นำองค์กรในบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท.

“เมื่อเป็นผู้นำองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีโอกาสเท่าเทียมกัน ลักษณะความเป็นผู้นำคือต้องมีวิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้า จะกำหนดโอกาสทางธุรกิจของเราที่ดูแลอยู่”คุณจิราพร กล่าว

โออาร์เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน การทำงานร่วมกันในองค์กร ถึงแม้จะมีความแตกต่างด้วยเพศ อายุ หรือประสบการณ์ แต่ความแตกต่างเหล่านี้ เมื่อมาอยู่รวมกันจะทำให้เกิดความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป 

นอกจากนี้โออาร์ยังมีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยในสังคม ซึ่งรวมไปถึงคนตัวเล็ก บุคคลข้ามเพศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับโออาร์ ได้อย่างยั่งยืน 

คุณชลภัทร คงศรีเจริญ พนักงานวิเคราะห์และวางแผนส่วนกลยุทธ์การตลาด คาเฟ่อเมซอน กล่าวว่า การเป็นบุคคลข้ามเพศ หรือ Transextual ไม่ได้ส่งผลต่อการทำงาน  เวลาทำงานทุกคนโฟกัสที่การทำงาน ผลของงาน ไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ โออาร์หรือบริษัทที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับการเลือกปฏิบัติหรือไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างในการทำงานโดยที่เราเป็นบุคคลข้ามเพศ 

เหตุผลหลักๆ ที่เลือกทำงานกับโออาร์เพราะว่าคุ้นชิน กับตัวสินค้าและบริการ และบริษัทอยู่แล้ว 

“และเหตุผลที่สำคัญคือ ทางโออาร์เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงเปิดโอกาสให้คนข้ามเพศหรือคนหลายๆกลุ่มเข้ามาทำงานในโออาร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของโออาร์ที่ทำให้องค์กรนี้น่าเชื่อถือและน่าเข้ามาทำงานด้วย”คุณชลภัทร กล่าว 

การมอบรางวัลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานสานพลัง เครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และช่วยกระตุ้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม

ติดต่อโฆษณา!