10 มีนาคม 2565
2,287

GPSC จัดโครงการ “การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” รุ่นที่ 1 ผ่านกระบวนการสอนแบบ STEM

Highlight

“GPSC” ยกระดับการศึกษาไทยผ่านโครงการ “พัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” รุ่นที่ 1 ติวเข้มเสริมศักยภาพครูประถม 16 แห่ง ผ่านกระบวนการสอนแบบ STEM เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี มุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาไทยแนวใหม่ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต


ในยุคการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทุกคนต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบ New Normal รวมถึงการเรียนการสอนที่ต้องปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้หลักสูตรที่ใช้ในการสอนต้องพัฒนา และเสริมทักษะให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้นแม้เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน

20220310-a-01.jpg

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนไทย จึงจัดโครงการ “การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” รุ่นที่ 1 ติวเข้มเสริมศักยภาพครูประถม 16 แห่ง ผ่านกระบวนการสอนแบบ STEM โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการส่งเสริมและรับรองจาก สพฐ. มาปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ แทนการเรียนการสอนในห้องเรียนรูปแบบเดิมผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์มหลากหลายโปรแกรม

20220310-a-05.jpg

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางกลุ่ม GPSC ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา และสามารถให้อาจารย์ไปต่อยอดออกแบบทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและช่วยให้เด็กในประเทศของเรา จะสามารถแข่งขันกันในระดับนานาชาติได้ ซึ่งหลังจากนี้อีกประมาณ 6 เดือน เราจะทำการประเมินผลการเรียนการสอนและจะนำมาปรับปรุง และจะเสนอหลักสูตรนี้รายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป”

20220310-a-02.jpg

สำหรับกระบวนการสอนแบบ STEM จะเน้นในเรื่องของการนำความรู้ไปใช้ได้จริง ทั้งการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเดิมทีถ้าเป็นการเรียนรู้แบบทั่วไป นักเรียนอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะนำความรู้เอาไปใช้จริง และการสอนส่วนใหญ่จะเป็นการอัดแน่นเนื้อหาความรู้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกระบวนการสอนแบบ STEM จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้มาก่อน และนำไปสู่การฝึกปฏิบัติ ใช้โจทย์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตจริง เพื่อทำให้นักเรียนเข้าถึงปัญหา แล้วจากนั้นนักเรียนจะทำการวางแผน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ โดยการทำงานเป็นกลุ่ม และใช้การบูรณาการหลายศาสตร์ เพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดก็คือ นำเอาไปใช้แก้ปัญหาได้

20220310-a-03.jpeg

สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้สามารถนำเอาทักษะกระบวนการออกแบบกิจกรรม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างหลักสูตรที่ทดแทนการเรียนการสอนรูปแบบเดิมได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้เรียน ในยุคแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” โดย ทันข่าว Today ได้มีโอกาสพูดคุยกับครูโรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) ที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ โดยคุณครูเล่าว่า “โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นแล้วในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เราจะบูรณาการกิจกรรมที่โรงเรียนของเรามีอยู่แล้ว เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นฐาน และก็สามารถต่อยอดกิจกรรมไปได้ต่อ คือเราจะได้ไม่ต้องสอนความรู้ใหม่ๆ คือเอาภูมิที่เขาเคยมีอยู่แล้ว ภูมิความรู้ที่เด็กๆ มีอยู่แล้ว แค่ต่อยอดให้เขาเรียนรู้จากเรื่องเดิม และก็พัฒนาความรู้ของเขาเพิ่มขึ้นโดยการสอนกิจกรรม STEM เข้าไป ก็เลยมีกิจกรรมสวนสวรรค์นี้ขึ้นมา” 

20220310-a-04.jpeg

บริษัท GPSC พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้คุณครูในฐานะกลไกหลักในการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน ได้ส่งเสริมทักษะวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยให้คุณครูออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับผู้เรียนในบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อโฆษณา!