23 ธันวาคม 2563
2,002

GPSC จับมือ Thaioil ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเกาะสีชัง

Highlight

GPSC จับมือ Thaioil ส่งมอบโซลาร์รูฟท็อป ให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง ขนาดกำลังผลิต 53.46 กิโลวัตต์  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นผ่านการบริการด้านสาธารณสุข บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลเกาะสีชัง แบบ On-grid ขนาดกำลังผลิต 53.46 กิโลวัตต์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพิ่มความสามารถการให้บริการทางการแพทย์และรักษาประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นผ่านการบริการด้านสาธารณสุข และยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วโรงพยาบาล ของพนักงานจิตอาสาทั้งสองบริษัท 

"โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งบริษัท GPSC ร่วมกับ บริษัท Thaioil ได้ทำการติดตั้งให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง มีขนาดกำลังการผลิตประมาณ 53 กิโลวัตต์ วัตถุประสงค์ประการแรกก็คือ เพื่อจะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 นอกจากนั้น ทางระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์นี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลมีความมั่นคงในเรื่องของระบบไฟฟ้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดแก๊สเรือนกระจกได้ ในโอกาสเดียวกันนั้น ทางกลุ่มจิตอาสาของ GPSC ร่วมกับ Thaioil ก็ได้ใช้เวลาในการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาสีรั้วโรงพยาบาล ก็ทำให้ตัวโรงพยาบาลดูสวยสด งดงามขึ้นครับ" คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าว

คุณพลเชษฐ์ โตโภชนพันธุ์ วิศวกรอาวุโส จิตอาสา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ติดตั้งมีทั้งหมด 162 แผง ก็จะมีส่วนที่เป็นของหลังคา และบนฐานคอนกรีต ปัจจุบันการใช้งานง่าย ก็คือ มีการติดตั้งแผงโซลาร์ และจะมีการต่อเชื่อมเข้ากับตัว inverter จะติดตั้งอยู่ในห้องควบคุม และไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดก็จะเข้าในระบบไฟ และต่อเข้ากับระบบร่วมของทางโรงพยาบาล ปัจจุบันติดตั้งอยู่ครึ่งหนึ่งของโหลดทั้งหมดของโรงพยาบาลครับ 

 โรงพยาบาลเกาะสีชัง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลโดยภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน รักษาโรคพื้นฐานทั่วไปไม่ซับซ้อน ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มอายุ ครอบคลุมทั้งงานสร้างเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคงานบำบัดรักษา งานฟื้นฟูสภาพงานส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ค่าไฟของโรงพยาบาล จะอยู่ประมาณเดือนละ 100,000 -120,000 บาท แต่หลังจากที่เราได้รับมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟลงไปได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งไฟส่วนใหญ่จะมาใช้ในส่วนของอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพราะโรงพยาบาลเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และมาใช้ในเครื่องมือการแพทย์ทั้งหลาย เงินที่เหลือจากการประหยัดค่าไฟ จะนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานของโรงพยาบาลและก็จ้างบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อที่จะมาช่วยดูแลประชาชนและชุมชน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ เป็นการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทและพนักงานของทั้งสองบริษัท มาใช้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Light for a Better Life เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางพลังงานไฟฟ้า นอกเหนือจากการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าประมาณปีละ 240,000 บาทแล้ว การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดยังช่วยลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 53,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ (kg of CO2E) ต่อปี หรือเปรียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 185 ต้นต่อปี จึงเป็นโครงการดูแล สังคม ชุมชน ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ติดต่อโฆษณา!