23 ธันวาคม 2563
2,110

GPSC จับมือ Thaioil ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

Highlight
  • เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ พลังงานที่ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องไม่มีวันหมดแล้ว แถมยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ด้วยพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด ยั่งยืนต่อโลก
  • 5 เหตุผลที่ … ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วมีแต่คุ้ม
  • ราคาแผงโซลาร์เซลล์ลดลงค่อนข้างมาก และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น ปัจจุบันยังมีแผงแบตเตอรี่ที่เข้ามาใช้ร่วมกับการติดโซลาร์เซลล์ ทำให้สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการช่วยให้มีการนำมาใช้จริงในหลายธุรกิจด้วยกันจากกระแสตื่นตัวเรื่องโลกร้อน การรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ “โซล่าร์รูฟท็อป” เลยเป็นคำตอบจากนานาประเทศ ด้วยเหตุที่นอกจากจะเป็นพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องไม่มีวันหมดแล้ว แถมยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืนต่อโลกอีกด้วย

5 ความคุ้มค่า… ติดตั้งโซลาร์เซลล์

1. พลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุด
ตามข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุดในกว่า 60 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 2016

2. ความคุ้มค่าต่อการลงทุน
โซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี โดยผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ และองค์กรด้านโซลาร์เซลล์ คำนวณระยะเวลาที่จำเป็นในการคืนทุนไว้อยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี ด้วยเหตุนี้เอง ส่วนต่างปีที่เหลือ จะกลายเป็นผลพลอยได้ของผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์

3. การใช้โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประโยชน์
โครงสร้างของตึก อาคาร หรือ หลังคา ซึ่งส่วนใหญ่เรียบ ทำให้เหมาะแก่การติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย ทำให้โซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. การใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภาครัฐมีการส่งเสริม และมีแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์กับการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5. การมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วย

ด้วยเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ที่มีความก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ราคาแผงโซลาร์เซลล์ลดลงค่อนข้างมาก และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีแผงแบตเตอรี่ที่เข้ามาใช้ร่วมกับการติดโซลาร์เซลล์ ทำให้สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการช่วยให้มีการนำมาใช้จริงในหลายธุรกิจด้วยกัน อย่างเช่น

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40.5 กิโลวัตต์ ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ที่ให้บริการบําบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแบบครบวงจร มาใช้สร้าง พลังงานไฟฟ้าบนหลังคาโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล มีข้อจํากัดด้านภูมิประเทศ มีภูเขาสูง เป็นอุปสรรคต่อการวางระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งความมั่นคงทางเสถียรภาพของการจ่ายไฟในโรงพยาบาลถือเป็นจุดสําคัญ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างทันท่วงที เนื่องจากโรงพยาบาลมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา

โดยเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลได้ถึงเดือนละ 19,000 บาท และเงินส่วนนี้ ก็สามารถนํามาพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชนในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นโครงการต้นแบบของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ GPSC ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าถือเป็นตัวอย่างทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานในระยะยาว
ติดต่อโฆษณา!