ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คะแนนนำอันดับหนึ่งผลสำรวจ “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คะแนนนำอันดับหนึ่งผลสำรวจ “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5”
Highlight

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)จัดทำผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม และ 1 – 2 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วย ปรากฎว่า ร้อยละ 27.71 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นำอันดับหนึ่ง


เมื่อวันที่ 5 กันยายน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม และ 1 – 2 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม. ครั้งที่ 5 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 97.0


จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯกทม. พบว่า 


อันดับ 1 ร้อยละ 27.71 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
อันดับ 2 ร้อยละ 24.60 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
อันดับ 3 ร้อยละ 15.49 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
อันดับ 4 ร้อยละ 9.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
อันดับ 5 ร้อยละ 5.24 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล 
อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล 
อันดับ 7 ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
อันดับ 8 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
อันดับ 10 ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 
อันดับ 11 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
อันดับ 12 ร้อยละ 1.06 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้า และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม. ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น


สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯกทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า


1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 08 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 17.69 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 61 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 23.04 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 16.23 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 11.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 23.64 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 14.73 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.30 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 93 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 24.93 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 15.76 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 10.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 63 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 21.39 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 17.92 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.67 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 16 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 27.78 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 12.04 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 7.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง


ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 27.56 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
อันดับ 2 ร้อยละ 21.19 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 10.02 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
อันดับ 4 ร้อยละ 7.82 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
อันดับ 5 ร้อยละ 7.29 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล 
อันดับ 6 ร้อยละ 6.53 ระบุว่าเป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ 
อันดับ 7 ร้อยละ 4.40 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 
อันดับ 8 ร้อยละ 3.80 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 10 ร้อยละ 1.67 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 
อันดับ 11 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้า 
อันดับ 12 ร้อยละ 1.52 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
อันดับ 13 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.67 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครในทีมนายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1.  กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 38 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.08 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 11.54 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.23 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 18.85 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.90 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.09 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 8.53 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล และอันดับ 4 ร้อยละ 8.14 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4.  กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 20.63 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 10.31 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.02 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 54 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 20.81 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 12.71 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.67 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 17 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 20.83 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.72 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.33 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

20210907-a-01.jpg

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 100.00 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 48.75 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.25 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 4.86 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 12.30 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 18.38 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.38 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 29.08 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.30 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.33 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.14 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่างร้อยละ 25.28 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.53 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.04 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 15.49 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 22.78 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.07 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 43.36 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.77 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุการศึกษา
ตัวอย่างร้อยละ 7.97 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.54 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 27.49 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.46 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 6.45 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 32.42 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.14 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 28.40 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 6.83 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 20.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 15.11 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.83 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 11.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.71 ไม่ระบุรายได้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ หรือในปีหน้า แต่ที่แน่ๆ มีผู้สมัครอย่างน้อย 2-3 คนที่ได้เปิดตัวก่อนใครและเริ่มหาหาเสียงจริงจัง นั่นคือ 
ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์

ติดต่อโฆษณา!