สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กับบทบาท “สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร”HighLight :

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถนำมาปรับประยุกต์พื้นที่บ้านพักอาศัยที่มีอยู่อย่างจำกัด มาปลูกพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน คนไทยทั้งประเทศ เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด พืชผักสวนครัวที่มีติดบ้าน จึงยิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหน้าที่หลักของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 หรือ .. คือ การตรวจสอบและติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร แต่ขณะเดียวกัน .. ก็พร้อมผลักดันโครงการดี  ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อย่างขณะนี้คนไทยเผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด ดังนั้น นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ .. สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ไปประชาชนนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นี้อย่างไร ? “ทันข่าว Today” จะพาไปติดตาม


รู้จัก “ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่”


ดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เคยเป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่า แต่ข้าราชการสำนักงานเขตหลักสี่ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้พื้นที่ขนาด 440 ตารางเมตร เต็มไปด้วยพืชผักสวนครัว ภายใต้โครงการ


“ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่” ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ สลับไม้ดอกนานาชนิด กลายเป็นสวนเกษตรต้นแบบการปลูกพืชไว้กินเองในวิถีคนกรุง ที่ไม่มีที่ดินผืนใหญ่ทำการเกษตร


นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ .. สนับสนุนแนวทางการทำสวนเกษตรดาดฟ้าเขตหลักสี่ และริเริ่มแนวทางสวนเกษตร ให้กระจายทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายไพฑูรย์ กล่าวว่า “การใช้ชีวิตในเมืองกรุง รายจ่ายเยอะ การปรับประยุกต์พื้นที่บ้านพักอาศัยที่มีอยู่อย่างจำกัด มาปลูกพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ไม่เพียงแค่นั้น ถ้าปลูกได้จำนวนมาก ก็ต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจขายได้อีก หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เสริมอีกทอดหนึ่ง


“พืชผักสวนครัวคู่บ้าน” จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคโควิด-19


ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาร่วม 20 ปีแล้ว มีหน่วยงานต่าง  ทั้งในไทยและจากต่างประเทศมาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนต่าง  ส่งคณะครูและนักเรียน มาเรียนรู้การปลูกพืชผัก และการทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นประจำ บางครั้งสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง  นอกสถานที่ นายไพฑูรย์ มองว่า ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน คนไทยทั้งประเทศ เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด พืชผักสวนครัวที่มีติดบ้าน จึงยิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต


นายไพฑูรย์ กล่าวว่า “นี่คือชีวิตวิถีใหม่ พึ่งพาตัวเองมากขึ้น เพื่อชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน


#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

 

ติดต่อโฆษณา!