บทบาทของ “คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย” สภากรุงเทพมหานคร

HighLight

การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น การระงับอัคคีภัย ให้เป็น “มหานครปลอดภัย” คือการทำงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องมี “คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร” เข้าไปตรวจสอบ


การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น การระงับอัคคีภัย ให้เป็น “มหานครปลอดภัย” คือการทำงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องมีคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร เข้าไปตรวจสอบอย่างไร ? ติดตามจากบทความนี้กัน


บทบาทของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร จะพิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในด้านการปกครอง การรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การทะเบียน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เสนอแนวคิดในการพัฒนาการปกครอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารราชการกรุงเทพมหานครรวมทั้งศึกษาปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ก่อนจะรายงานผลการดำเนินงานต่อสภากรุงเทพมหานคร

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สถานีดับเพลิงบางเขน ยกให้เป็นตัวอย่างในการเข้าตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร พร้อมกับกล่าวว่า “คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเข้าไปบริหาร แต่ช่วยสนับสนุนรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เช่น การติดตามงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากภารกิจดับเพลิงไหม้แล้ว ยังรวมถึงการป้องกันและระงับเหตุภัยต่าง ๆ เช่น งู หรือสัตว์เลื้อยคลาย สัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่รบกวนก่อความเดือดร้อน ประชาชนสามารถแจ้งได้เหตุได้ทางหมายเลข 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

ติดต่อโฆษณา!