บทบาทของ “คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ” สภากรุงเทพมหานคร

HighLight

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในการนำไปดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)


แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “กรุงเทพมหานคร” ไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณไปดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร ? ไปติดตามกัน


บทบาทของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร มีทำหน้าที่และมีอำนาจในการพิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การงบประมาณ ดังนี้

1. การจัดเก็บรายได้ การดำเนินงานของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม หรือกิจการพาณิชย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง ของกรุงเทพมหานคร

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร

4. ติดตามการพัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานที่ผลการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร

5. ศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานต่อสภากรุงเทพมหานคร

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย


เป้าหมายการทำงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “โครงการทุกโครงการที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะนั้น จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ คือ ความสำเร็จของโครงการภายในกรอบเวลาที่สมควร ป้องกันไม่ให้เม็ดเงินของประชาชนที่มาจากภาษีนั้นใช้จ่ายไปทุกส่วนด้วยความสมบูรณ์ ไม่มีการตกหล่นที่ไหนเลย สิ่งนี้ คือ สิ่งที่คณะกรรมการตระหนัก และคิดว่าในโอกาสต่อไปก็จะดำเนินการในลักษณะนี้เช่นกัน”

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!