เช็กเงื่อนไข 8 สถานที่ - กิจการ - กิจกรรม กทม. เริ่มผ่อนคลาย ตั้งแต่ 21 มิ.ย. 64

เช็กเงื่อนไข 8 สถานที่ - กิจการ - กิจกรรม กทม. เริ่มผ่อนคลาย ตั้งแต่ 21 มิ.ย. 64
Highlight

กทม. ผ่อนคลาย 8 สถานที่ หรือกิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้บางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย 64 เป็นต้นไป ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม นั่งในร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. แต่ยังงดเว้นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกัน ถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ได้ไม่เกิน 50 คน ถ้าผู้เข้าร่วมเกินกว่านี้ ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ

เมื่อวานนี้ (20 มิ.ย. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายสถานที่/กิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เพื่อให้บางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย 64 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ดังนี้

20210621-a-01.jpg


1. สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน


2. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น Jet Ski , Kitesurfing , เครื่องเล่นประเภท Banana Boat โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ สามารถเปิดให้บริการได้ในเวลาไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด


3. ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์


4. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ


5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน (เฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศ ไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ) ซึ่งผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำ และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด


6. สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการได้
ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด


7. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ


8. การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์

กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน กรณีเกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่
เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

แหล่งที่มา :
https://www.facebook.com/prbangkok/photos/pcb.3584796678286594/3585439378222324
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg==?fbclid=IwAR193gJdOsVr1KZMk6wuXvLA3GicaXBPWFKkI-0yrl99FjeV1zZCkX6fUYY

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!