“ไทย”กับ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC ปี 2565 ในรอบ 20 ปี | ทันข่าว Today
20 เมษายน 2564
4,526

“ไทย”กับ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC ปี 2565 ในรอบ 20 ปี

“ไทย”กับ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC ปี 2565 ในรอบ 20 ปี
Highlight

ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC) อีกครั้งในปี 2565 (ปีหน้า) อีกความท้าท้าย เมื่อโลกกำลังเผชิญกับจากการแพร่ระบาดโควิด-19 


แน่นอนว่า เอเปคต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดใหม่ (incubator of ideas) และศูนย์รวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างให้เอเปคตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย รอบด้าน และรับมือกับเทคโนโลยีดิสรัปใหม่ๆได้ พร้อมทั้งดูแลภาคส่วนเล็ก ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ใช้แรงงานให้ดำรงอยู่ได้ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน

พลังทุกภาคส่วน ผลักดันวิสัยทัศน์ใหม่ APEC ปี 2565

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2565 จึงมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและสานต่อภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ 

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จึงได้จัดการเสวนา APEC Symposium เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยควรผลักดันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ปี 2565 

โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการเข้าร่วม ที่ประชุมเน้นย้ำประเด็น “การฟื้นฟูการเดินทาง และการท่องเที่ยว” , “การสนับสนุน SMEs” และ “ดิจิทัล” โดยให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่หมายถึง โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ซึ่งล้วนเป็นโอกาสให้ไทยแสดงศักยภาพในการปรับตัวให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตการณ์โควิด-19
20210420-a-1.jpg
การเป็นเจ้าภาพ APEC ของเราในปี 2565 ประเด็นสำคัญที่สุด คือ “ประเทศไทยจะต้องบ่มเพาะความคิดคู่กับเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ใน APEC การที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ กระทรวงการต่างประเทศก็จำเป็นที่จะต้องฟังความเห็น ฟังข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม แล้วก็รวมทั้งหน่วยงานราชการด้วยกัน”

สิ่งที่เราได้จากการพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะสามารถไปสร้างเป็นฐานความคิดให้กับเราได้ว่า เราจะขับเคลื่อนอะไรต่อไปที่จะเป็นเนื้อความของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ APEC ในปีหน้า

3 โจทย์ใหญ่ขับเคลื่อน APEC 

ประเด็นที่ 1 > การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน
ประเด็นที่ 2 > การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว และ
ประเด็นที่ 3 > การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

โดยได้มีการแลกเปลี่นนมุมมอง และการแชร์ประสบการณ์ จากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคธุรกิจ กว่า 140 คน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบทิศทางขับเคลื่อนการประชุม APEC ในปี 2565

เปิดประสบการณ์จากคนที่ลงมือทำจริง สู่เป้าหมายเอเปค 2565 
20210420-a-2.jpg
“ความรู้สึกที่ได้มาร่วม APEC Symposium ในวันนี้นะคะ ก็ได้ไอเดียที่ดีหลาย ๆ อย่างเลยค่ะ ในการที่จะพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน เพราะว่าจะมีไอเดียที่เป็นทั้งจากทางฝั่งที่เป็น Tech การบริหารจัดการ ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ตรงจากคนที่ลงมือทำจริงนะคะ มันก็เลยมีเรื่องของรายละเอียดอะไรที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในงานที่เราทำอยู่ได้ด้วย”
 
20210420-a-3.jpg
“ผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่อยู่คนเดียวในโลกนะครับ เราต้องมองออกไปนอกประเทศ และที่สำคัญที่สุด เราอย่าไปคิดครับว่าคนอื่นเป็นคู่แข่ง ทุกคนในโลกช่วยกันทำงานและก็ช่วยกันอยู่บนโลกนี้ ทั้ง  ผู้ใหญ่ เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านต้องทำเลย ก็คือ ศึกษาข้อมูล ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ท้ายที่สุดกลับมาถามตัวเองว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยได้อย่างไร”

ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเอเปค ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 (ค.ศ. 1989) ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ 

ความร่วมมือในกรอบเอเปคเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการกับสมาชิกเอเปคที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย ทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมคิดและติดตามการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้เวทีเอเปคเป็นมากกว่าเวทีหารือในระดับสูงของ 21 เขตเศรษฐกิจ แต่เป็นเวทีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นของการทำงานและสานต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมร่วมกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาท่ามกลางวิกฤติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนครับ

อยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคน มาร่วมติดตามการเป็นเจ้าภาพ APEC ของเราในปี 2565  เพื่อให้เวทีเอเปคเป็นมากกว่าเวทีหารือในระดับสูงของ 21 เขตเศรษฐกิจ แต่เป็นเวทีของการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วน สานต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาท่ามกลางวิกฤติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว