21 พฤษภาคม 2567
210

เปิดวิสัยทัศน์ CEO ปตท. คนใหม่ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน”

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นวันแรก พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ด้วยวิสัยทัศน์“ ปตท. แข็งแรง ร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” 

โดยการสร้างความแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการของ “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี🚩 Vision ในการบริหาร ปตท.

ในเรื่อง Vision ปตท.จะต้องสร้างความแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และ ปตท.จะต้องเติบโตในระดับโลก โดยทั้งสองเรื่องจะต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ มีการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ หมายความว่าต้องมีกำไร สังคม ก็คือต้องให้สังคมแข็งแรงไปด้วย และสิ่งแวดล้อม คือเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี 🚩 แนวคิดการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

เริ่มจากการทำธุรกิจต้อง เราก็ต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ ธุรกิจต้องสร้างกำไร แต่กำไรต้องเหมาะสมและยั่งยืน ไม่มองกำไรระยะสั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ช่วยสังคม ช่วย SME ช่วยเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เจริญเติบโตแข็งแรงด้วย 


🚩 การลงทุนต้องเป็นประโยชน์ร่วมกับประเทศไทย

การลงทุนของ ปตท.ก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกให้ดี โลกในปัจจุบันค่อนข้าง Dynamic มีทั้งเรื่อง Geopolitic เรื่องสภาวะเศรษฐกิจ Demand & Supply รวมถึง Megatrends ต่าง ๆ ของโลกมันเปลี่ยนแปลง มัน Dynamic มาก 

เพราะฉะนั้นเราต้องคล่องตัว การลงทุนมี Agility อะไรที่ดี ๆ เราต้องไม่ช้า ต้องตัดสินใจได้ ต้องลงทุน แต่อะไรที่เมื่อก่อนอาจจจะดี หรือไม่ Performed เราต้องกล้าที่จะออกจากมัน ลดการลงทุน หรือ Exit โดยชาญฉลาดและรวดเร็ว🚩 สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน

เรื่องการสร้างความเชื่อมั่น การสร้างความมั่นใจให้กับ Stakeholders ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เราต้องสร้างความมั่นใจ ให้กับนักลงทุน ให้กับสังคม ให้กับภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ปตท.ทั้งหมด 

ซึ่งเราจะสร้างความมั่นใจเหล่านี้ได้ เราจะต้องมีความโปร่งใส ทั้งในแง่การทำธุรกิจ ในแง่การลงทุน ทำอย่างจริงจัง ในเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจเหล่านี้ให้เกิดขึ้น และเกิดอยู่อย่างยั่งยืน

 

🚩 สิ่งสำคัญ คือบุคลากร 

สิ่งที่สำคัญมากๆ อีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง “คน” ปตท.เป็นองค์กรชั้นนำ มีบุคลากรที่เก่งมีความรู้ความสามารถ สิ่งที่ต้องทำคือสร้างพลังให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ให้ ปตท.ผ่านพ้นสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกไปได้ด้วยดี ให้ร่วมกันทำ ปตท.ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตไปในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน 

ดร. คงกระพันเปิดเผยแนวคิดการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจแบบยั่งยืนในทุกมิติ การที่องค์กรจะดำเนินไปได้ธุรกิจต้องมีกำไร แต่เป็นกำไรที่เหมาะสมและยั่งยืน ไม่เน้นกำไรในระยะสั้น ธุรกิจต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ช่วยสังคมไทย SME และเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม

คือการลงทุนต้องเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและประเทศ จากสถานการณ์โลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปตท.ต้องมีความคล่องตัว มี Agility ธุรกิจที่ดี แต่หากธุรกิจใดที่เคยดี หรือไม่ perform แล้ว ก็ต้องมีความกล้าที่จะออกจากธุรกิจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน

ดร.คงกระพันย้ำว่า สิ่งสำคัญมากๆ คือ “บุคลากร” ปตท.มีบุคลากรที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ ต้องสร้างพลังให้เกิดความร่วมมือ พาองค์กรก้าวผ่านทุกความท้าทาย ต้องทำให้ "ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน”ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต

รับชมวิดีโอ : https://youtu.be/isdkojK_Yoo?si=Z61NQLl5K0A26t8s

ติดต่อโฆษณา!