07 พฤศจิกายน 2566
577

Smart City of Thailandการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ไม่สามารถหยุดยั้งได้ และต้องดำเนินการอย่างมีวิสัยทัศน์ รองรับการคิดค้น ทดสอบ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ในวังจันทร์วัลเลย์ หรือโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยใช้หลักการ Smart City Plus Natural Innovation Park เป็นกรอบแนวคิด เพื่อให้วังจันทร์วัลเลย์ - Smart Natural Innovation Platform ที่สมบูรณ์แบบ มีระบบนิเวศน์ นวัตกรรม เป็นเลิศ ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน


พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

1. Education Zone การพัฒนาพื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การวิจัย

2. Innovation Zone การพัฒนาพื้นที่สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงพื้นที่ผ่อนปรนกฏระเบียบสำหรับการทดสอบ ทดลองนวัตกรรมต่าง ๆ หรือ Sandbox

3. Community Zone การพัฒนาพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยและสันทนาการ

พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ มุ่งมั่นบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ ปตท.โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ การบริหารจัดการของเสีย รวมถึงการปลูกป่า เป็นต้น เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่แห่งอนาคต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน


45 ปี ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต


ติดต่อโฆษณา!