11 ตุลาคม 2566
394

45 ปี ปตท. พลังของคนไทยวันที่ 29 ธันวาคม 2521 จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและความมั่งคงทางพลังงานของประเทศ ในชื่อ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. จากการรวมกันขององค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย และองค์การเชื้อเพลิง 

นับจากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 45 ปี ด้วยความมุ่งมั่น เป็นกำลังแก้วิกฤตด้านพลังงานให้ประเทศ จนสามารถสร้างการพึ่งพาด้านพลังงานของประเทศ

ตั้งแต่การนำแหล่งก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากอ่าวไทย วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทางทะเลเป็นครั้งแรก และเป็นเส้นที่ยาวที่สุดในโลกในขณะนั้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่คนไทยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

จนวันนี้ประเทศไทยมีโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ยาวกว่า 4,000 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ

ปตท. ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย จนกล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนพลังงาน ทั้งก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเตาสำหรับผลิตไฟฟ้า 

ทั้งการยกระดับคุณภาพน้ำมันให้มีมาตรฐานสูง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ฝุ่น ควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย 

ทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจอย่างมั่นคง

วิกฤตด้านพลังงาน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาสถานการณ์สงคราม ระหว่างประเทศ รัสเซีย - ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานและราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้นมาก ประเทศต่างๆ ก็ออกมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ มากมาย 

ความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยสูงขึ้นมาก และการผลิตจากอ่าวไทย รวมการนำเข้าจากเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG มีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น แต่ด้วยภาวะสงครามดังกล่าว ราคา LNG ก็ปรับตัวสูงขึ้นแพงที่สุดในประวัติการณ์ เกิดวิกฤตที่จะส่งผลต่อราคาไฟฟ้าแพงขึ้นอีกครั้ง 

ประเทศไทยเราเอง เร่งหารือผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ เร่งผลิตจากทุกแหล่งในอ่าวไทยเต็มศักยภาพเพื่อลดปริมาณการนำเข้า LNG ที่ราคาพุ่งขึ้นสูง ให้มีพอเพียงสำหรับความต้องการในประเทศ

ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าชั่วคราว เป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา ด้วยมีราคาที่ถูกกว่านั่นเอง 

ปตท. ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้แก่เศรษฐกิจและสังคม 

ไม่เพียงแต่ดูแลความมั่นคงทางพลังงาน แต่การดูแลคนไทยทุกคน คือภารกิจของ ปตท.เช่นกัน ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ ปตท. ก็พร้อมจะช่วยเหลือ เต็มความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในองค์กร หรือประสานความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ 

การดูแลความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมหวงแหนธรรมชาติและผืนป่า คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกหลานคนไทยทุกคน 

ในวันนี้ วันที่ ปตท. เข้มแข็ง มั่นคง ติดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด และมีความแข็งแกร่ง อันดับ 24 ของโลก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนไทย 

ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานแห่งอนาคต อาทิ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลก พร้อมก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ที่ไกลกว่าพลังงาน
 
ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ และธุรกิจ Logistics และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่วังจันทร์ วัลเลย์ ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งสำคัญ ของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECI 

เพื่อขอบคุณคนไทยทุกคน ปตท. จึงจัดทำบทเพลง “เธอคือพลังของฉัน” แทนความรู้สึกขอบคุณ จากผู้บริหารและพนักงาน ปตท. มอบให้คนไทยทุกคน ที่อยู่เคียงข้างกันตลอด 45 ปีที่ผ่านมา

ด้วยความเชื่อของ ปตท. ที่ยึดมั่นร่วมกับคนไทย ในการจุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต เพื่อจุดพลังความสุขให้กันและกัน และมุ่งสู่อนาคตร่วมกัน กับสังคมไทยตลอดไป 

45 ปี ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต
ติดต่อโฆษณา!