08 สิงหาคม 2566
392

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชนของกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรรมของไทย ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนายกระดับมาตรฐาน และสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ ร่วมกับระบบ IoT เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และโดรนเพื่อการเกษตร

1. โรงเรือนอัจฉริยะ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

▪️ โรงเรือน ก ใช้พลาสติกคลุมหลังคา ตัวเรือนเปิดโล่ง

▪️ โรงเรือน ข ใช้พลาสติกคลุมหลังคา ตัวโรงเรือนใช้ตาข่ายมุ้ง ป้องกันแมลง 

▪️ โรงเรือน ค โรงเรือไม้ไผ่ชุบน้ำยากันแมลง ใช้พลาสติกคลุมหลังคา ตัวโรงเรือนเปิดโล่ง 

หลังคาทั้ง 3 แบบ เปรียบเทียบการระบายอากาศภายในโรงเรือน ส่วนโครงสร้างจะเป็นแบบเหล็ก กับไม้ไผ่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบรดน้ำอัจฉริยะ IoT ซึ่งเป็นระบบควบคุมน้ำ กระจายภายในโรงเรือน ช่วยลดแรงงาน ประหยัดเวลา และระบบแสดงค่าความชื้น อุณหภูมิ เพื่อควบคุมปริมาณรถน้ำในแต่ละวันได้ด้วย

นวัตกรรมนี้ช่วยควบคุมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันปัญหาเรื่องโรคและแมลง เพิ่มอัตราผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่ม ปตท. ยังส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรของไทย 

2. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในฟาร์ม ช่วยภาระค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล 

3. โดรนเพื่อการเกษตร เป็นอุปกรณ์ช่วยพ่นปุ๋ย สารปรับปรุงสภาพดิน โฮโมน ให้แก่พืช ลดต้นทุนและแรงงาน ลดเวลาทำงาน เพิ่มผลผลิต

การสร้างความสำเร็จให้แก่ชุมชนนี้ สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่โครงการต้นแบบ ส่งต่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน
ติดต่อโฆษณา!