04 กรกฎาคม 2566
1,646

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบมากมายในทุกมิติเกินที่จะประมาณค่าได้ หลายธุรกิจไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการได้ ลดหรือยกเลิกการจ้างงาน แต่ก็ทำให้เห็นว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันมหาศาลให้เร่งสร้างนวัตกรรมเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้คนเทใจช่วยเหลือกันและกัน เกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เรียกรอยยิ้มกลับมาให้ผู้คนบนใบหน้าได้อีกครั้ง 

ลองนึกเล่น ๆ แบบเร็ว ๆ ว่าสิ่งรอบตัวของเราเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง เริ่มตั้งแต่ระบบการรักษาพยาบาล เช่น โครงการลมหายใจเดียวกัน มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน การจองเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบครบวงจร การพัฒนายารักษาโรค การพัฒนาการพัฒนาวัคซีน และแน่นอนว่า ระบบเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก หยุดการจ้างงานแต่การใช้ชีวิตนั้นหยุดไม่ได้

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. จึงถูกก่อตั้งขึ้นมา โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครือข่าย ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และความเชี่ยวชาญกลุ่ม ปตท. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. กำหนดแผนการดำเนินงานด้าน Smart Farming และ Smart Marketing

Smart Farming คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. มาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานใน กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่วิถีใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาโดยใช้พลังงานชุมชน การออกแบบ และการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเกษตรตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน

จากเป้าหมาย 45 พื้นที่ มีการสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายของชุมชนลดลง ในภาพรวมจากการดำเนินโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ในปี 2565 รวม 33 พื้นที่ และรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากรายได้เดิม

Smart Marketing คือ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ส่งเสริมการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ และการบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่มายกระดับ เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 6 พื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  บริการแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ช่องทางขายสินค้าเข้าสู่อีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน

ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม “โครงการช่องทางชุมชนยิ้มได้” ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Community Based Tourism (CBT) คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยสร้างส่วนร่วมให้แก่ชุมชน การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ในการท่องเที่ยว มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ของประชาชนในท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังมีโครงการ “Restart Thailand” เปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน ได้ร่วมปฎิบัติงาน พัฒนาทักษะความรู้ในสาขาอาชีพ ปฏิบัติงานประจำและต่อยอดประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งเป็นพนักงานในสำนักงาน ครูผู้ช่วย ในโครงการ Smart Farming และ Smart Marketing โดยการดำเนินโครงการ ในช่วงปี 2564 -2565 ได้เกิดการจ้างงานในโครงการภายใต้นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม 383 คน

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ยังสร้างความสำเร็จด้านองค์ความรู้ ที่ได้จากการดำเนินการโครงการ อาทิ การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมนุม เช่น ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่ตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

ปตท. ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ควบคู่กับการมุ่งมั่นดูแลคนไทย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ปตท. แข็งแรง เพื่อสร้างความมั่นคง ให้ประเทศไทยแข็งแรง

45 ปี ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต
ติดต่อโฆษณา!