08 พฤษภาคม 2566
816

ปตท. ผู้นำขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Highlight

เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม พวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้โลกน่าอยู่และสดใสมากยิ่งขึ้น นโยบาย Net Zero ถูกยกระดับขึ้นมา เป็นนโยบายระดับโลก เราจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้ว และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Global Risk Index ว่าจะมีความเสี่ยงจากภาวะโลดร้อนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก ในขณะที่ขีดความสามารถในการรับมือของไทยอยู่ในอันดับที่ 39 จาก 48 ประเทศเรามีคุ้นเคยกับตัวเลขที่มีการกล่าวว่า ต้องไม่ทำให้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ..เพราะอะไร ? และจะมีผลกระทบอย่างไร ?

เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ปริมาณน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น ประเทศเล็ก ๆ ตามหมู่เกาะและชายฝั่ง อาจถูกน้ำท่วมหายไปภายในช่วงสิ้นทศวรรษนี้ หรือภาวะที่โลกเริ่มร้อนขึ้น เราเริ่มเผชิญมหันตภัย ทั้งภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม เป็นต้น

บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ไม่นิ่งเฉย และนี่คือองค์กรผู้นำประเทศไทย ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมจากภารกิจหลักที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ปตท.ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งแก้ไขปัญหา และได้ทบทวนทิศทางและเป้าหมายธุรกิจให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ใหม่ และร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำประเทศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของไทย พร้อมกำหนดเป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ในปี 2050 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ ที่ประกาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีปลอดอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2065 

สิ่งที่ปตท.เร่งดำเนินการ อยู่ภายใต้กรอบหลักการ 3P 

1. Pursuit of Lower Emissions เร่งปรับกระบวนการผลิตและลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ 

2. Portfolio Transformation เร่งเปลี่ยนแผนการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพลังงานทดแทน การพัฒนานวัตกรรมการจัดเก็บพลังงานรถไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และธุรกิจนอกเหนือจากพลังงาน หรือ Future Energy & Beyond ใน 10 ปีที่ 32%

3. Partnership with Nature and Society เร่งปลูกป่าอีก 2 ล้านไร่ ภายในปี 2030 โดยปตท.ปลูกเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ และอีก 7 บริษัทในกลุ่มปตท.ปลูกเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ เพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยวิธีธรรมชาติได้เพิ่มถึงปีละ 4.15 ล้านตัน 

ผู้บริหารกลุ่มปตท.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการปลูกป่า 2 ล้านไร่ จำนวน 3 ฉบับ กับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่

- โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก “บำรุงรักษาและระบบนิเวศน์ป่าไม้” กับกรมป่าไม้
- โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก “บำรุงรักษาและระบบนิเวศน์ป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
- โครงการปลูกบำรุงรักษาป่าชายเลน “เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต”กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ซึ่งเป็นการผนึกกำลังภาคีของภาครัฐและเอกชน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่นการงานสนับสนุนการวิจัยและแบ่งปันข้อมูลเชิงวิชาการ การปลูกป่าใหม่และฟื้นฟูบำรุงป่าเก่า ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชุมชน และป่าชายเลน
 
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 ตามที่ประเทศได้กำหนดไว้ 

จตุพร บุรุษพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปตท.ได้ปลูกป่าร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว มีพื้นที่เก่าที่ดูแลรักษาอยู่ สำหรับพื้นที่ป่าใหม่ทางกระทรวงก็พร้อมจัดสรรพื้นที่ในการปลูกป่าร่วมกันอย่างเต็มที่ 

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางกลุ่ม ปตท.ได้ประกาศเป้าหมาย Net Zero ให้เร็วกว่าที่ประเทศประกาศในปี 2065 ทั้งนี้ทางกลุ่มปตท. แต่ละบริษัทในกลุ่ม จะทยอยประกาศตั้งแต่ปี 2050, 2060 และ 2065 ซึ่งจะช่วยลดค่าเฉลี่ยของประเทศ

เมื่อประกาศแล้วการดำเนินงานในการช่วยลดคาร์บอน โครงการที่สำคัญคือโครงการปลูกป่า ดังนั้นในวันนี้เป็นการรวมตัวของกลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัทและได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมกันหาพื้นที่ในการปลูกป่า

จากพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ การปลูกป่าจะช่วยซึมซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างแน่นอน ได้ทั้งการปล่อยก๊าซออกซิเจน ได้ทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนรอบๆป่า เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่ม ปตท.

นอกจากนี้ ปตท.ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกคน ในการปลูกป่าและดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชั่นเกม “คุณช่วยเก็บ เราช่วยปลูก” โดยต้นไม้ในเกมทุกต้น ที่คนไทยช่วยกันเก็บและดูแล ปตท.จะลงแปลงปลูกจริงในพื้นที่ปลูกทั่วประเทศให้เอง ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเกม “คุณช่วยเก็บ เราช่วยปลูก” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android 

กลุ่ม ปตท.มุ่งมั่นและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพลิกฟื้นผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อนำประเทศให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions ที่ตั้งไว้ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ติดต่อโฆษณา!