01 พฤษภาคม 2566
1,163

ปตท. ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Highlight

โลกได้ส่งสัญญาณเตือนเรามาระยะใหญ่ ๆ แล้ว หากสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ ตัวและรอบ ๆ โลก ความแปรปรวน ภัยพิบัติ น้ำท่วม ภัยแล้ง ล้วนเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน วันนี้การมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission เพื่อช่วยโลก เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่ต้องให้ความร่วมมือ และลงมือทำอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้Global Risk Index จัดอันดับให้ประเทศไทย มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโลกร้อนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก จากทั้งหมด 80 ประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพียง 0.88%

เป้าหมายทั่วโลกได้ถูกกำหนดไว้ร่วมกัน เมื่อการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาะภูมิอากาศ COP27 ช่วยกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 2 องศา 

ถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นเกิน 2 องศาจะเกิดอะไรขึ้น GDP ของประเทศจะลดลง 4.9% และหากสถานการณ์รุนแรงกว่านั้น ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ยเกิน 3.2 องศา GDP ของประเทศจะลดลง 43.6% 

เราไม่อยากนึกภาพผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว 

ประเทศไทย มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลายภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร 57 ล้านตัน ภาคอุตสาหกรรม 38 ล้านตัน ภาคของเสีย 17 ล้านตัน ภาคพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดถึง 261 ล้านตัน ในปี 2019

ในส่วนของ ปตท.ที่ดำเนินธุรกิจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 11.7 ล้านตัน หรือประมาณ 3% 

แน่นอนว่า ปตท. ไม่อยู่นิ่งและตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องแก้ปัญหา และได้ทบทวนเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ใหม่ ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำประเทศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของไทย พร้อมกำหนดเป้าหมายการบรรลุ การลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ในปี ค.ศ.2050 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศที่ประกาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 ที่ตั้งไว้ในปี 2065 

20230501-a-01.jpg

กรอบหลักการจำง่าย ๆ คือ 3P Decarbonization Pathways 

1. Persuit of Lower Emissions เร่งปรับกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้มากที่สุด เช่น การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกสถานประกอบการ โรงงานต่าง ๆ 

20230501-a-04.jpg

พัฒนานวัตกรรมการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์สูงสุด Carbon Capture Utilization (CCU) เช่น Meternal, Soduim Bicarbonate, Nano Calcium Carbonate, Animal Protein 

20230501-a-05.jpg


การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Capture Storage (CCS) ในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย และพื้นที่บนฝั่งภาคตะวันออก ภายใต้ความร่วมมือ PTT Group CCS Hub Model ที่ระดมเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. บริหารการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และผลักดันการใช้พลังงานไฮโดรเจน

2. Portfolio Transformation เร่งเปลี่ยนแผนการลงทุน โดยมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนานวัตกรรม การจัดเก็บพลังงาน รถไฟฟ้าแห่งอนาคต และเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน โดยตั้งเป้าหมาย เพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจนอกเหนือจากพลังงาน Future Energy and Beyond ใน 10 ปี เป็นร้อยละ 32 ของงบประมาณการลงทุน 

3. Partnership with Nature and Society เร่งปลูกป่าอีก 2 ล้านไร่ ภายในปี 2030 โดยแบ่งเป็นการดำเนินการโดย ปตท. 1 ล้านไร่ และความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ปตท.อีก 1 ล้านไร่ เพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ ผ่านการปลูกและดูแลรักษาป่าไม้และพื้นที่สีเขียว พร้อมวางแผนดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ชุมชนที่ดูแลป่า 

20230501-a-06.jpg

จากเดิมที่ปตท. เริ่มปลูกป่า ล้านไร่แรกเมื่อปี พ.ศ.ปี 2537 คลอบคลุมพื้นที่ 54 จังหวัด ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ปีละ 1.71 ล้านตัน และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 2.14 ล้านตัน เป้าหมายอีก 2 ล้านไร่ ปตท. 1 ล้านไร่ และอีก 7 บริษัทในกลุ่มปตท.อีก 1 ล้านไร่ จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทั้งสิ้นถึงปีละ 4.15 ล้านตัน 

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มปตท. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือปลูกป่า 2 ล้านไร่ จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังภาคีภาครัฐร่วมกับเอกชน ในการสนับสนุนงานวิจัย แบ่งปันข้อมูลเชิงวิชาการ การปลูกป่าใหม่ และฟื้นฟูบำรุงป่าเก่า ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชุมชนและป่าชายเลน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emission ภายในปี 2050

ปตท.ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ควบคู่กับการมุ่งมั่นดูแลคนไทย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ปตท.แข็งแรงเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยแข็งแรง 

PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!