23 ธันวาคม 2563
2,858

YOU เทิร์น Platform

YOU เทิร์น Platform
Highlight

บรรจุภัณฑ์พลาสติกช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตเราอย่างมาก ในแต่ละวันเราจึงใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากมายเป็นที่มาของขยะพลาสติกปริมาณมหาศาลGC ผู้นำด้าน Circular Economy พลิกสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็น “ปัญหา” สู่ “โอกาส” ด้วยการสร้าง Digital Platform ที่ตอบโจทย์อย่างสูงสุด ในฐานะ Total Solutions for Everyone ให้ “YOU เทิร์น” เปลี่ยน โลกให้ดีขึ้น “YOU เทิร์น” Digital Platform ที่ GC คิดค้นขึ้น จะเชื่อมโยงผู้ใช้งาน และผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ผ่าน Digital Platform

ประกอบด้วย Drop Point หลากหลายรูปแบบ อาทิ Digital Drop Point หรือ Drop Point ปกติ ระบบการขนส่ง ทั้งรายใหญ่ / รายย่อย ระบบการจัดเก็บ ทั้งรายใหญ่ / รายย่อย การนำให้ครบลูปด้วยการนำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบ เช่น การรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้ง หรือการอัพไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

GC จะเป็นต้นแบบของภาคเอกชนผู้ผลิตพลาสติก ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ใช้ทุกกลุ่ม เพื่อการใช้และการจัดการหลังการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ส่งผลต่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเก็บขยะทั้งระบบ เกิดเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้ภาครัฐมีนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานมารองรับ ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์เรื่อง Circular Economy แต่จะเป็นการสร้าง Ecosystem ระดับชาติด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำขยะพลาสติกเหล่านี้กลับสู่กระบวนการ Recycle และ Upcycle เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกครั้ง

ติดต่อโฆษณา!