20 ธันวาคม 2565
1,281

Net Zero เป้าหมายมีไว้ให้ไปถึง

Highlight

สภาพอากาศแปรปรวนที่รุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วมหนัก ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีการปรับเปลี่ยนโครงการลงทุนระยะยาวสู่พลังงานสะอาด ตั้งเป้าปลูกป่า 1 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และโครงการอื่นๆอีกมากมาย โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2040 และกำหนดเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

สภาพอากาศแปรปรวน โลกร้อน ภัยแล้ง น้ำท่วมแรง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ CLIMATE CHANGE ซึ่งเป็นหนึ่งในอภิมหาแนวโน้มของโลก และเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกและไทยให้ความสำคัญ

NET ZERO

การกำหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zeo Emission หรือเรียกนั้นๆ ว่า Net Zero ให้เป็นเป้าหมายระดับชาติ

Net Zero คือการความสมดุลย์กันระหว่างปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ กับปริมาณการดูดซับ กักเก็บ ชดเชย คาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงเวลาหนึ่งจึงจะสุทธิกันเป็นศูนย์

NET ZERO มี 2 เป้าหมาย

1.การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

2.ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ภาคพลังงานและการคมนาคม โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า การขนส่งและการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้นกำเนิดสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ  70  ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทำให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะกำจัด และจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ เร่งปรับกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้ สูงสุด ผ่านโครงการต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต ผลักดดันการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน  เร่งเปลี่ยนสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการลงทุน โดยมุ่งธุรกิจที่เป็นพลังงานสะอาด

การเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน โดยกำหนดสัดส่วนเป้าหมายระยะยาวเป็นเวลา 10 ปี ที่ร้อยละ 32

เร่งปลูกเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก จากชั้นบรรยากาศ ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่าเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของการปล่อยก๊าซเรือนรวมของ ปตท.

โดย ปตท. ตั้งเป้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2040 และกำหนดเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

เป้าหมายที่ท้าทาย ต้องอาศัยความร่วมมือและแรงผลักดันจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่มีบทบาทสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ที่จะช่วยให้ประเทศไทยรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ แต่ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะช้าไปเสียแล้วสำหรับการส่งต่อโลกใบนี้ให้กับอนาคต

ปตท.จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต

ติดต่อโฆษณา!