19 ธันวาคม 2565
4,244

รู้จัก Net Zero คืออะไร

Highlight

ทั่วโลกเร่งส่งเสริมนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ร่วมดูแลโลก จากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ภัยแล้งน้ำท่วม ไฟป่า ร้อนจัด-หนาวจัด กลุ่ม ปตท.ร่วมประกาศเจตนารมย์ เพื่อลดภาวะเรือนกระจก หรือ Net Zero และมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission โดยตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2040 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050ทั่วโลกเร่งส่งเสริมนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ร่วมดูแลโลก จากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่ง ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งร้อนจัด หนาวจัด ภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น ดังนั้นประเทศทั่วโลกจึงตั้งเป้า Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ คือการสมดุลย์กันระหว่างปริมาณการปล่อย CO2 หรือ GHG (Green House Gas) และปริมาณการดูดซับ กักเก็บและชดเชย CO2 หรือ  GHG จากกิจกรรมของมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission

20221219-a-01.jpg
20221219-a-02.jpg

Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ คือการสมดุลย์กันระหว่างปริมาณการปล่อย CO2 หรือ GHG (Green House Gas) และปริมาณการดูดซับ กักเก็บและชดเชย CO2 หรือ  GHG จากกิจกรรมของมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission


20221219-a-03.jpg
20221219-a-04.jpg

ปตท. จึงวางกลยุทธ์เร่งปรับกระบวนการผลิต เร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเร่งปลูกป่าเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ โดยปตท. ประกาศเจตนารมย์ ตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2040 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050  ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ เพื่อโลกที่ดีขึ้นของเรา

ปตท.จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต

 

ติดต่อโฆษณา!