22 มิถุนายน 2565
1,341

GPSC ร่วมมือ PEA แสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

Highlight

GPSC ลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าภูมิภาค หรือ PEA ในการจัดหาพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการบริการซื้อขายแลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs), Energy Attributed Certificates (EACs), Carbon Credits ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆโดยใช้แพลตฟอร์มระบบการซื้อขายพลังงานโดยมีเป้าหมายสำคัญในความร่วมมือลดก๊าซคาร์บอน สู่การเป็น Net Zero ในอนาคต


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ดำเนินการเป็นผู้จัดหาพลังงาน ทั้งพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน ในโครงการซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ PEA  เพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าจริง โดยมีขอบเขตความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการ ขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ PEA 

รวมถึงการศึกษาลงทุนร่วมกันระหว่าง PEA กับ GPSC และบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ ให้บริการอื่นๆ อย่างเช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs), Energy Attributed Certificates (EACs), Carbon Credits รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการเป็นผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

20220622-a-01.jpg

รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ GPSC กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง PEA ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายไฟทั่วประเทศกับ GPSC ซึ่งมีนวัตกรรมด้านพลังงาน จึงเกิดความร่วมมือขึ้น เป็นแพลตฟอร์มระบบการซื้อขายพลังงาน เป็นระบบที่จะใช้ในอนาคต จึงเกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างสององค์กร

โดยที่ GPSC ใช้นวัตกรรมพลังงาน หรือสิ่งที่มีอยู่ในองค์กรหรือที่ Implement แล้ว เช่น แพลตฟอร์มที่จะซื้อขาย  Peer-to-Peer Trading หรือ Carbon Credits หรือ Renewable Certificates Credits มาซื้อขาย

โดย GPSC ก็จะนำนวัตกรรมเหล่านี้ที่อยู่ใน กลุ่ม GPSC ขยายผลให้กับทาง PEA ได้ใช้ เพื่อให้ทั้งประเทศสามารถมุ่งสู่ Carbon Neutrality หรือ Net Zero ตามวัตถุประสงค์ของประเทศในอนาคต 

20220622-a-03.jpg

“GPSC ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้ว เกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มที่เรา Implement ในพื้นที่ของเรา อย่างเช่น พื้นที่ใน ‘วังจันทร์วัลเลย์’ ก็มีการ Implement ระบบนี้ไปแล้วโดยที่เรามีการซื้อขาย Carbon Credits ระหว่างตึก จนทำให้หนึ่งอาคารเป็น Zero Import โดยใช้ Renewable 100%” คุณรสยา กล่าว 

ภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า PEA มีโครงข่ายไฟฟ้าครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ในขณะที่ลูกค้าในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาด หรือ Renewable Energy หรือต้องการเรื่องของใบ Certificates ต่างๆ

เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องแนวโน้ม หรือการประกอบธุรกิจแขนงใหม่ จึงเป็นความร่วมมือของทั้ง PEA และ GPSC ในการมาศึกษาว่า จะเป็นผู้จัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองลูกค้าที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไร ทั้งความต้องการพลังงานสะอาด หรือ Carbon Credit ทำได้อย่างไร ภายใต้โครงข่ายของการไฟฟ้าภูมิภาค

20220622-a-02.jpg

ความร่วมมือระหว่าง GPSC และ PEA ในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ทั้งสององค์กรจะแสวงหาแนวทางในการผลิตไฟฟ้า ในฐานะเป็นผู้จัดหาพลังงานในโครงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของ PEA 

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เกิดขึ้น เนื่องจากในอนาคต ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนต่างๆ ทั้งระดับครัวเรือน ธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 

GPSC นวัตกรรมพลังงาน สรรสร้างอนาคต 
Smart Energy for Evolving Life

ติดต่อโฆษณา!