กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเผย ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2565 มั่นใจในทิศทางงานบริหารเป็นไปในทิศทางที่ดี | ทันข่าว Today
22 ธันวาคม 2564
436

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเผย ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2565 มั่นใจในทิศทางงานบริหารเป็นไปในทิศทางที่ดี

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเผย ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2565 มั่นใจในทิศทางงานบริหารเป็นไปในทิศทางที่ดี
Highlight
อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีสภาพคล่องในการจ่ายเงิน แม้ว่าฐานะกองทุนจะติดลบ

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2565 จะมุ่งเน้นแผนปฏิบัติงานที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ การทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนำตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องมาศึกษาทบทวนเพื่อกำหนดระดับราคา ตลอดจนทบทวนสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก การพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิต และ สกนช. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินชดเชยให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง 

มุ่งเน้นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 - 2570 ให้สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนลดการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนขอขยายการชดเชย โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการรักษาระดับขายปลีกก๊าซ LPG ประมาณ 9,532 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในประเภทน้ำมันเบนซินประมาณ 9,054 ล้านบาท และน้ำมันดีเซลประมาณ 24,469 ล้านบาท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกลดลง แต่ยังคงมีความผันผวน ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีการช่วยเหลือประชาชนในด้านราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และราคาก๊าซ LPG ไม่เกิน 318 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม ทำให้ประมาณการสภาพคล่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนธันวาคม 2564 มีการจ่ายเงินออกจำนวน 5,963 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีสภาพคล่องในการจ่ายเงิน แม้ว่าฐานะกองทุนจะติดลบ ส่วนเรื่องการกู้ยืมเงินนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่อไป

อ้างอิง : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย