บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกรรม ที่ “วังจันทร์วัลเลย์” | ทันข่าว Today
13 ธันวาคม 2564
585

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกรรม ที่ “วังจันทร์วัลเลย์”

  • “วังจันทร์วัลเลย์” ถือเป็นโมโดลผู้นำศูนย์นวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบธุรกิจ กระจายงานและสร้างอาชีพในชุมชนอย่างครบวงจร
  • พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อ ปูทางสู่การเป็นนวัตกรของชาติ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

 

อนาคตของประเทศบนธุรกิจ S Curve ที่ไม่ใช่แค่พลังงาน  แต่นำทางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. เตรียมพร้อม รังสรรค์พื้นที่ 3,454 ไร่ ณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองเป็นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความพร้อม ณ วังจันทร์วัลเลย์  

เมืองนวัตกรรมอัจริยะแห่งนี้ เกิดขึ้นจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ถูกออกแบบให้เป็น ศูนย์กลางนวัตรรมแห่งอนาคตครบวงจร 

ภายใต้พันธกิจสำคัญ คือ การสร้างคน การบ่มเพาะองค์ความรู้ สู่เป้าหมายแห่งศูนย์กลางนวัตกรรมที่ยั่งยืนของประเทศไทย

พื้นที่ 3,454 ไร่ วังจันทร์วัลเลย์ แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่

20211211-a-04.jpg

Education Zone 

พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อ ปูทางสู่การเป็นนวัตกรของชาติ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

โดยจะมีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ชอบและถนัดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อต่อยอดสู่สาขาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ New S-Curve เช่น เกษตรสมัยใหม่ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ เป็นต้น  

พร้อมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูป่าครบวงจร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออก มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน “หลักสูตรนิเวศน์ท้องถิ่น” เชื่อมโยงเนื้อหาธรรมชาติวิทยา สร้างความมีส่วนร่วมและเข้าใจในเรื่องราวและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

20211211-a-02.jpg

Innovation Zone 

เป็นการรวมตัวกันขององค์กรวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ด้านนวัตกรรม ครอบคลุม Smart Farming, Smart Manufactory และระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะหลากหลายรูปแบบที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนงานวิจัย เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 13 ปี, ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ ภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ร้อยละ 17 ซึ่งต่ำที่สุดในเอเชีย

20211211-a-03.jpg

Community Zone 

พื้นที่อยู่อาศัยและสันทนาการที่ออกแบบด้วย Universal Design เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของคนทุกเพศทุกวัยด้วยแนวทาง Smart City ที่เปิดกว้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดงาน เช่น บริการยานยนต์ไฟฟ้า และบริการภาครัฐอัจฉริยะ

ต่อจากนี้ไป “วังจันทร์วัลเลย์” จะเป็นโมโดลผู้นำศูนย์นวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบธุรกิจ กระจายงานและสร้างอาชีพในชุมชนอย่างครบวงจร

เหนืออื่นใด คือ การเติมเต็มศักยภาพของคนไทย ต่อการแข่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนเวทีโลก ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ และเต็มภาคภูมิ