06 กันยายน 2564
2,370

เช็คพฤติกรรมคนไทย หลัง New Normal เปลี่ยนไปแค่ไหน ?

เช็คพฤติกรรมคนไทย หลัง New Normal เปลี่ยนไปแค่ไหน ?
Highlight
เราทราบกันดีว่าโควิด ทำให้วิถีชีวิตของคนทั้งโลกเปลี่ยนไปมาก ทั้งการต้องอยู่บ้านมากขึ้น การงดการสังสรรหรือท่องเที่ยว ตลอดจนรูปแบบการทำงานของหลายคนก็เปลี่ยนไป แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ กระทบในหลายมิติ รวมทั้งการทำธุรกิจและการลงทุน ซึ่งในอนาคต หากต้องการจะทำธุรกิจใด ก็ต้องทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้เป็นแบบไหน ทันข่าวToday มีผลสำรวจที่น่าสนใจมาฝาก


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,218 คน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 พบว่า

"พฤติกรรมคนไทย" ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมากที่สุด

90.50% การไปร่วมงานสังสรรค์ต่าง ๆ
89.50% การเดินทางท่องเที่ยว
87.25% รับประทานอาหารนอกบ้าน
86.75% ไปศาสนสถาน วัด โบสถ์ มัสยิด ฯลฯ
82.00% เยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่น้อง


พฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย

55.48% การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่
39.86% สมัครบริการดูความบันเทิงต่างๆ แบบจ่ายเงิน
31.06% เสริมความงาม แต่งหน้า ตัดผม
29.44% การช่วยเหลือกัน ความมีน้ำใจ การบริจาค
29.08% ความสนุก อารมณ์ขัน


พฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

90.12% สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเลือกซื้อหน้ากากหลากหลายแบบมากขึ้น
60.41% ทำอาหารรับประทานเอง
57.51% เข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ ร้อยละ 
54.77% ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านมือถือ
51.20% ดูแลสุขภาพ รับประทานวิตามิน อาหารเสริม


ภาพรวมความพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 

35.48% ค่อนข้างพึงพอใจ 
27.79% ไม่ค่อยพึงพอใจ 
21.84% ไม่พึงพอใจ 
14.89% พึงพอใจ


สถานการณ์โควิด-19 บีบให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะพอใจหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เช่น การใส่หน้ากาก ล้างมือ ทำอาหาร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องพึ่งตนเองระหว่างที่รอการบริหารจัดการของภาครัฐ ยิ่งไปกว่านั้นการที่ประชาชนไม่สามารถออกไป ทำกิจกรรมปฏิสังสรรค์กันได้ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต อีกทั้งยังกระทบต่อภาคเศรษฐกิจด้วย

จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เช่น การไปร่วมงานสังสรรค์ การเดินทางท่องเที่ยว การรับประทานอาหารนอกบ้าน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคุมเข้มของภาครัฐในการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประชาชนจึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐ แต่ยังพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ ดูความบันเทิงแบบจ่ายเงินและเสริมความงาม

ติดต่อโฆษณา!