29 พฤษภาคม 2564
34,345

8 ประเภทของกองทุนรวม "ตามระดับความเสี่ยง" ที่มือใหม่จำเป็นต้องรู้ !

8 ประเภทของกองทุนรวม "ตามระดับความเสี่ยง" ที่มือใหม่จำเป็นต้องรู้ !

20210529-a-01.jpg

ความเสี่ยงระดับ 1 : กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศ เป็นการลงทุนในเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงิน และไม่ต้องการสูญเสียเงินต้น 


ความเสี่ยงระดับ 2 : กองทุนตลาดเงินต่างประเทศ 

กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ เหมือนกองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศ แต่มีการเลือกตราสารในต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผู้ที่ต้องการพักเงิน และรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้


ความเสี่ยงระดับ 3 : กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรรัฐบาล คือการให้รัฐบาลกู้เงิน และจ่ายค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ย การลงทุนประเภทนี้ จึงมีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป เป็นกองทุนมีความผันผวนด้านราคาและผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน แต่ก็ยังมีความมั่นคง เพราะผู้กู้ยืมคือรัฐบาล


ความเสี่ยงระดับ 4 : กองทุนรวมตราสารหนี้ 

มีทั้งกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี และตราสารหนี้ระยะยาว อายุมากกว่า 1 ปี โดยเรามีสถานะเป็น ‘เจ้าหนี้’ ที่เก็บดอกเบี้ยจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น ผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยกองทุนรวมตราสารหนี้รัฐบาล จะมีความเสี่ยงต่ำสุด


ความเสี่ยงระดับ 5 : กองทุนรวมผสม

เป็นกองทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และหุ้น ผสมกัน เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงของเงินที่ลงทุนไป แต่จะต้องมี สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง แต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น


ความเสี่ยงระดับ 6 : กองทุนรวมตราสารทุน

เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ เน้นลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง หรือผู้ที่ชอบการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาบริหารการลงทุน


ความเสี่ยงระดับ 7 : กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม

เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีการลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น หุ้นธนาคาร หุ้นสื่อสาร หุ้นโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัว เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ชอบการลงทุนในหุ้น และเข้าใจธุรกิจนั้น ๆ เป็นอย่างดี


ความเสี่ยงระดับ 8 : กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม ที่นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น ทองคำ น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ หุ้นนอกตลอด ของสะสมต่าง ๆ มีข้อดีคือ มีการ กระจายความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีการแปรผันโดยตรงกับราคาของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ แต่ผู้ลงทุนต้องมีความเข้าใจในสินทรัพย์นั้น ๆ เพื่อลดโอกาสในการขาดทุน เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง และผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ

ติดต่อโฆษณา!