26 พฤษภาคม 2564
3,118

5 ข้อต้องรู้ ก่อนเริ่มลงทุนใน “กองทุนรวม”

5 ข้อต้องรู้ ก่อนเริ่มลงทุนใน “กองทุนรวม” 20210526-a-01.jpg


1. “รู้เป้าหมาย” ของการลงทุน

สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ก่อนการลงทุนคือ การกำหนดเป้าหมายการลงทุน ว่าเราลงทุนเพื่ออะไร ? เช่น เก็บเงินสำรอง เพื่อซื้อรถ ซื้อบ้าน ลงทุนเพื่อเกษียณ ฯลฯ 

จากนั้นให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมาย เพื่อให้รู้ว่า เราต้องเริ่มลงทุนกับเป้าหมายไหนก่อน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เช่น เป้าหมายแรก คือ การเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งมีความสำคัญสุด รองลงมา คือ เป้าหมายซื้อรถ ซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่า 


2. “รู้ว่ากองทุนไหน” เหมาะกับตัวเอง

ก่อนลงทุน เราต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เพื่อเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการ และมีความเหมาะสมกับเรามากที่สุด 3 ข้อดังนี้


   2.1. เลือกกองทุนในระดับความเสี่ยง ที่เรายอมรับได้

   2.2. ดูนโยบายการลงทุน ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา

   2.3. พิจารณาค่าธรรมเนียม ของกองทุนว่าเหมาะสมหรือไม่ 3. “รู้วัตถุประสงค์” ในการเลือกกองทุน

ต้องเข้าใจว่ากองทุน มีกี่ประเภท และกองทุนประเภทไหนใช้กับวัตถุประสงค์อะไรได้บ้าง เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายการลงทุนที่เราตั้งไว้

    3.1. กองทุนรวมตลาดเงิน 

เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปกป้องเงินต้น และต้องการสภาพคล่องสูง

    3.2. กองทุนรวมตราสารหนี้

เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ประจำ

    3.3. กองทุนรวมหุ้น

เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการต่อยอดเงินลงทุนให้เติบโต

    3.4. กองทุนรวมอสังหาฯ

เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้ประจำ

    3.5. กองทุนรวม SSF

เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษี และเพิ่มมูลค่า

    3.6. กองทุนรวม RMF

เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษี และออมลงทุนเพื่อเกษียณอายุ


4.วิธีการจัดพอร์ต” การลงทุน

ต้องจัดพอร์ตการลงทุน และปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเรา ยกตัวอย่าง 3 พอร์ตการลงทุน ดังนี้

    4.1. พอร์ตระมัดระวัง

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และคาดหวังผลตอบแทนไม่สูงมากนัก

    4.2. พอร์ตปานกลาง

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงปานกลาง และคาดหวังผลตอบแทนกลาง ๆ

    4.3. พอร์ตเชิงรุก

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนสูง


5. “รู้จักตรวจสอบ” แผนการลงทุน

หลังจากที่ลงทุนไปเรียยร้อยแล้ว ต้องหมั่นตรวจสอบแผนการลงทุน อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อดูว่าแผนการลงทุนเป็นไปตามคาดหรือไม่ ผลตอบแทนที่ได้มาทำกำไรได้ดีหรือไม่ และต้องหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามข่าวสาร เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์การลงทุนที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเสมอ และลดโอกาสการลงทุนที่ผิดพลาดได้มากขึ้น
ติดต่อโฆษณา!