25 เมษายน 2567
178

แบงก์เตรียมลดลดดอกเบี้ย 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง !

แบงก์เตรียมลดลดดอกเบี้ย 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง !


จากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เชิญสมาคมธนาคารไทยเข้าพบเมื่อต้นสัปดาห์นี้ เพื่อสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจ และขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์พิจารณาลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เผยตามที่ธนาคารผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์หนี้ครัวเรือน รวมถึงการดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้สมาคมธนาคารได้เรียกปะชุมสมาชิกเมื่อวานนี้ และมีมติช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ในระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และไม่ทั่วถึง ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ทั้งลูกค้าบุคคล และSME เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และให้มีโอกาสในการฟื้นตัว

นายผยง เผยว่าแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน รวมถึงมาตรการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ มาตรการการแก้หนี้อย่างยั่งยืน และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารพาณิชย์จะเร่งพิจารณาดำเนินการตามหลักการดังกล่าว และเตรียมความพร้อมของระบบงาน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเปราะบางของแต่ละธนาคารตามความบางเหมาะสมโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง (Corporate Responsibility) ซึ่งการช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการระยะยาวในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน, นายผยง ระบุ

ติดต่อโฆษณา!