10 ตุลาคม 2566
244

ก.ล.ต. ศึกษาตั้ง “กองทุนเยียวยาความเสียหายจากการลงทุน” คาดได้ข้อสรุปปลายปีนี้

ก.ล.ต. ศึกษาตั้ง “กองทุนเยียวยาความเสียหายจากการลงทุน”  คาดได้ข้อสรุปปลายปีนี้


20231010-a-01.jpg

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวถึงมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงาน หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 

นางพรอนงค์ กล่าวว่าเป้าหมายหลักในการทำงานคือ การนำพา ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรกำกับดูแลที่มีแนวทางการพัฒนาตลาดทุนและประสานผลลัพธ์ให้มีพัฒนาการที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

20231010-a-02.jpg

“เราต้องการให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือได้ แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนร่วมในตลาด โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ เพื่ออำนวยให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกภาคส่วน” 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. กำลังศึกษาจัดตั้งกองทุนเยียวยานักลงทุนที่เสียหายจากการลงทุนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารหนี้ รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ ทั้งรูปแบบการจัดการ แหล่งทุน ทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงปลายปี 

ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนเสียหายอย่างหนักทั้งการลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ ของ STARK เนื่องจากบริษัทตกแต่งบัญชี ในขณะที่หุ้น MORE โดยพบการกระทำความผิดโดยมีการใช้ข้อมูลภายในและการโกงในการซื้อหุ้นและไม่ชำระเงินตามกำหนด ทำให้โบรกเกอร์ได้รับความเสียหายจำนวนมาก 

นอกจากนี้ยังมีความเสียหายในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่นกรณีการฝากเงินในแพลตฟอร์ม ZipUp+ ของบริษัท Zipmex มีความเสียหายราว 2 พันล้านบาท 

ส่วนกรณีการให้ความร่วมมือรัฐบาลในการดำเนินการเรื่อง Digital Wallet ในการแจกเงินประชาชนคนละ 10,000 บาทนั้น ก.ล.ต.ยังไม่ได้การหารือจากกระทรวงการคลังแต่อย่างใด จึงยังไม่มีการดำเนินการใดๆในเรื่องนี้ จนกว่าจะมีความชัดเจนต่างๆ จากรัฐบาล
ติดต่อโฆษณา!