19 กันยายน 2566
288

บีโอไอสรุปยอด 1 ปี “LTR Visa” ยุโรปมากที่สุด ใช้จ่าย 1 ล้านบาทต่อปี

บีโอไอสรุปยอด 1 ปี “LTR Visa” ยุโรปมากที่สุด  ใช้จ่าย 1 ล้านบาทต่อปี นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยหลังจากที่ประเทศไทยได้ออกวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว หรือ Long-Term Resident Visa (LTR Visa) ในการช่วยดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพสูง และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตั้งฐานธุรกิจและลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ 

LTR Visa มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีบีโอไอเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้บริการ 

สรุปผลจากมาตรการครบรอบ 1ปี 1 ( ก.ย. 2565- 31 ส.ค. 2566) มีผู้ยื่นขอ LTR Visa รวม 4,842 ราย โดยชาวต่างชาติ 3 อันดับแรก ได้แก่ ยุโรป 2,179 ราย สหรัฐอเมริกา 810 ราย และจีน 507 ราย 
กลุ่มต่างชาติที่เข้ามา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ผู้เกษียณอายุที่มีบำนาญ หรือรายได้อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปี จำนวน 1,451 ราย คิดเป็นร้อยละ 30

2. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย จำนวน 1,228 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.4

3. ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 757 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.6 

4. ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีรายได้อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี จำนวน 304 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 

5. คู่สมรสและผู้ติดตาม จำนวน 1,102 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.8

ตลอด 1 ปีของการดำเนินงาน พบว่าผู้ยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรการ LTR Visa ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่มาจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ที่มีการตั้งสำนักงานในประเทศไทย ประกอบด้วย 

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอเอชไอ พาวเวอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทไทยที่ต้องการบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศ เช่น บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (SCB DataX) เป็นต้น

ซึ่งบีโอไอประเมินว่าบุคลากรที่ยื่นขอ LTR Visa จะมีการใช้จ่ายราว 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอวีซ่ากว่า 4,000 ราย คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท

“LTR Visa เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มพำนักระยะยาว การอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับการพัฒนาศักยภาพแรงงานในประเทศไทย ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบีโอไอจะดำเนินการในเชิงรุก เพื่อสนับสนุนและสร้างบรรยากาศ 

รวมถึงระบบนิเวศที่ดีต่อการลงทุนในไทย เช่น การอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจ การพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่เติบโตอย่างยั่งยืน” นายนฤตม์กล่าว

ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ต่างผลักดันมาตรการวีซ่าระยะยาวเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ เช่น ชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง ผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นต้น

จากรายงาน Expat Insider 2023 ที่จัดทำโดยเว็บไซต์ InterNations ซึ่งมีเครือข่าย Expat เป็นสมาชิกกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก จัดให้ไทยอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าอยู่และเหมาะให้ชาวต่างชาติมาทำงานมากที่สุดในโลก จากทั้งหมด 53 ประเทศ ขยับจากปี 2022 ที่อยู่อันดับ 8 และปี 2021 อยู่ในอันดับ 12

รายงานฉบับดังกล่าวระบุด้วยว่า ประเทศไทยมีระดับความสุขของการทำงานของ Expats ถึงร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก อยู่ที่ร้อยละ 72 ดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินนโยบายดึงดูดผู้พำนักชาวต่างชาติของไทย

https://www.boi.go.th/upload/content/PR81_2565.PDF
https://www.prachachat.net/economy/news-1396397
ติดต่อโฆษณา!