14 กุมภาพันธ์ 2566
850

BOI เปิดจุดแข็งการลงทุนไทย โดดเด่นในภูมิภาคใน 3-5 ปีข้างหน้า

BOI เปิดจุดแข็งการลงทุนไทย โดดเด่นในภูมิภาคใน 3-5 ปีข้างหน้า
Highlight

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดจุดแข็งการลงทุนไทย โดดเด่นในภูมิภาคใน 3-5 ปีข้างหน้า กรุงเทพฯ จะพลิกโฉมตลอดไป จะเป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อมทั้งรถไฟฟ้าให้บริการทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  มีรถไฟเชื่อมสนามบินและท่าเรือส่งออก โดยบีโอไอมุ่งส่งเสริมธุรกิจ BCG, EV, Electronics, Digital  และ Creative ซึ่งจะเป็น Game Changer ที่ไทยจะก้าวหน้าไปอีกขั้น

เมื่อมีความพร้อมที่รองรับสำหรับการเติบโตของประเทศในทุกด้าน ไทยจะเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ขณะที่ได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วย เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยจะมีโอกาสถูกเลือกเป็นศูนย์กลางสำนักงานภูมิภาคของบริษัทระดับโลกมากที่สุด และเป็นแหล่งดึงดูด Talent ของภูมิภาค

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวในงานเสวนา โครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2566 - “BOI พบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน” จัดขึ้นโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในวันนี้ (14 ก.พ.)

(Federation of Thai Capital Market Organisations)

บีโอไอ เปิดเผยยุทธศาสตร์ในสนับสนุนภาคการผลิตและอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ในการสนับสนุนภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรากฐานการเติบโต รวมทั้งธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ๆที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต

ความท้าทายของภาคธุรกิจ

สำหรับประเด็นความท้าทายในระดับนานาชาติ หรือตลาดโลกในปัจจุบันได้แก่ การลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ, ปัญหาความแย้งระหว่างประเทศ, ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หรือ Supply Chain, Technology Disruption, โรคระบาด และการเข้าสู่สังคมสูงวัย

การลงทุนในอนาคต หรือ New Investment Trends จะต้องวางแผนใน 3 เรื่องต่อไปนี้คือ Diversify Investment, Green Investment และ Smart Manufacturing

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในอนาคต  ประกอบด้วย

ศักยภาพด้านการตลาดของไทย

 • โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พร้อมทั้งด้านไฟฟ้า ประปา ถนน ขนส่ง ท่าเรือ นิคมฯ

 • ความพร้อมของบุคลากร โดยรวมมีคุณภาพ

 • กฏระเบียบที่เอื้อต่อภาคธุรกิจ

 • ฐานอุตสาหกรรมสนับสนุน

 • ต้นทุนที่เหมาะสม สิทธิประโยชน์ทางภาษีแข่งขันได้

 • สิทธิประโยชน์จากภาครัฐ

 

ประเทศไทยในมุมมองใหม่ มีศักยภาพในการแข่งขันดังนี้

 • ได้รับผลกระทบไม่มากจากสงครามการค้า

 • มีความขัดแย้งระหว่างประเทศน้อย

 • มีความยืดหยุ่นของ Supply Chain

 • การบริหารจัดการวิกฤตที่ไม่กระทบภาคธุรกิจ เช่น การรับมือโรคโควิดในช่วงที่ผ่านมา

 • มีความสามารถในการจัดหาพลังงานหมุนเวียน

 

20230214-c-01.jpg

7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใน 5 ปีข้างหน้า (2566-2570)

 1. ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและความเข้มแข็ง (Supply Chain)

 2. เร่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ Smart & Sustainable Industry

 3. ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาค

 4. ส่งเสริม SME & Startup ให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับโลก

 5. ส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพพื้นที่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง

 6. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม

 7. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

 

“บีโอไอ จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ และสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป โดยเน้นไปที่ Innovative, Competitive  และ Inclusive” นายนฤตม์ กล่าว

 

ยกระดับอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่

 • เกษตร 👉 Smart Faming , Plant Factory

 • อาหาร 👉 High value food เช่น Alternative Protein

 • ท่องเที่ยว 👉Affluent, Long-term,Medical / Wellness

 • ยานยนต์ 👉 Electric Vehicals (EV)

 • อิเล็กทรอนิกส์ 👉 Upstream & Smart Electronics

 • ปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์ 👉 Bio based ,Specialty, CCUS

 • พลังงาน 👉 Renewable Energy, Hydrogen

 • สิ่งทอและแฟชั่น 👉 Functional Textile, ODM/OBM

 

สร้างอุตสาหกรรมใหม่

 • สุขภาพทางการแพทย์ - Healthcare & Medical

 • ดิจิตัล - Digital

 • ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ -Automation/Robotics

 • อากาศยานและอวกาศ - Aerospace

 • ป้องกันประเทศ - Defense

 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - Creative & Soft Power

 

20230214-c-02.jpg

สำหรับแผนงานในระยะ 1 ปีข้างหน้า ได้แก่

 1. การผลักดันการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ BCG, EV, Electronics,Digital, Creative ซึ่งเป็น Game Changer ที่สำคัญ

 2. ผลักดันให้ไทยเป็น “สำนักงานภูมิภาค” และแหล่งดึงดูด “Talent ของภูมิภาค”

 3. สร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องบุคลากร และ Ease of Investment

 4. เร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Smart & Sustainable Industry

 5. สร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SME & Startup

 6. ส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่ มีบทบาทมากขึ้นใน 3 ด้านคือ พัฒนาคน, พัฒนา SMEs และพัฒนาชุมชน
ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC
ติดต่อโฆษณา!