07 ตุลาคม 2565
861

ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB แก้ไขระบบ adminTransfer ลดความเสี่ยงเชิงระบบ หวั่นเกิดความเสียหายต่อประชาชน

ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB แก้ไขระบบ adminTransfer ลดความเสี่ยงเชิงระบบ หวั่นเกิดความเสียหายต่อประชาชน
Highlight

บอร์ด ก.ล.ต.สั่ง Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB แก้ไขระบบ "AdminTransfer" เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB โดยให้แสดงหลักฐานการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจาก 6 ต.ค.65 ด้านบริษัท Bitkub Blockchain ผู้ออกเหรียญ KUB ออกแถลงการณ์ว่า พร้อมแก้ไขตามคำสั่งก.ล.ต.และยืนยันว่า มีระบบและกลไกการควบคุมทั้งหมดอยู่บน Smart Contract ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส


ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Bitkub แก้ไขการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 และครั้งที่ 10/2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยให้ Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitkub ได้พิจารณาไว้ (เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) โดย Bitkub ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ชี้แจงการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาคำชี้แจงข้อเท็จจริงของ Bitkub และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบข้อเท็จจริงใหม่ว่า เทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB มีระบบ adminTransfer ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ไม่หวังดีจะสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้ หากเข้าถึงสิทธิในระบบดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏการควบคุมเชิงเทคนิค (technical control) จึงพิจารณาได้ว่า การที่ Bitkub ให้บริการซื้อขายเหรียญ KUB ซึ่งมี adminTransfer ที่ยังไม่ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 สั่งการให้ Bitkub แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร รวมทั้งให้ Bitkub แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 และให้ Bitkub เปิดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับ adminTransfer ของเหรียญ KUB บนเว็บไซต์ของ Bitkub ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565

Bitkub Blockchain รับพร้อมปรับปรุงระบบและเชื่อมั่นมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว

Bitkub Blockchain รับทราบคำสั่ง ก.ล.ต. กำลังประสานกับ Bitkub Exchange พร้อมระบุว่า เหรียญ KUB ไม่สามารถใช้งานคำสั่ง adminTransfer เพื่อทำการโอนย้ายทรัพย์สินของลูกค้าได้ เพราะสร้างด้วยมาตรฐาน ERC-20 แต่คำสั่ง adminTransfer ใช้กับเฉพาะมาตรฐาน KAP-20  เช่น เหรียญ KKUB

บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ออกประกาศชี้แจงเรื่อง กรณีคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแก้ไขการดำเนินงานและประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer

บิทคับ บล็อกเชนฯ กล่าวว่า บริษัทฯ​ ได้รับทราบถึงประกาศ ก.ล.ต.แล้ว และได้รับการประสานงานจากบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะประสานงานและให้ความร่วมมือกับบิทคับ ออนไลน์ อย่างเต็มที่

ในส่วนประเด็นที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ adminTransfer นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ทราบว่า เทคโนโลยี adminTransfer เป็นคำสั่งหนึ่งที่อยู่บนมาตรฐานการพัฒนา Smart Contract ของ Bitkub Chain ที่เรียกว่า KAP-20 ซึ่งใช้ในการพัฒนา Token ต่าง ๆ ที่อยู่บน Bitkub Chain เท่านั้น เช่น เหรียญ KKUB KUSDT KBTC

ดังนั้น ในส่วนของเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ซึ่งเป็นเหรียญประจำเครือข่าย (Native Coin) ที่ซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Exchange, Gate.io, Mexc และ CoinEx รวมไปถึงเหรียญ Bitkub Coin ที่เป็นมาตราฐาน ERC-20 ในศูนย์ซื้อขาย Polonex ไม่ได้ถูกพัฒนาบนมาตรฐาน KAP-20 จึงไม่สามารถใช้งานคำสั่ง adminTransfer เพื่อทำการโอนย้ายทรัพย์สินของลูกค้าได้

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยี adminTransfer ด้วยเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่ดีและสุจริต เพื่อการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ตลอดจนป้องกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสำคัญ เช่น กรณีการหลอกลวง ช่อโกง หรือ Rug pulll ในระบบ Blockchain เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่รัดกุมและเข้มงวดการใช้งานคำสั่งนี้ โดยต้องมีเอกสารรับรองความเป็นเจ้าของกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง คำสั่งทางศาลหรือหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย โดยการพัฒนาเทคโนโลยี adminTransfer นั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีกลไกการควบคุมทั้งหมดอยู่บน Smart Contract ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี adminTransfer เพื่อทราบต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนว่า เหรียญ KUB เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นองค์ประกอบหลักของเครือข่าย Bitkub Chain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่พร้อมใช้ตั้งแต่วันแรกที่มีการออก โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาให้ Bitkub Chain เป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของเหรียญ KUB เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้มีความเหมาะสมแก่ทุกภาคส่วน และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่วงการเทคโนโลยีบล็อกเชนของประเทศไทยให้เจริญเติบโตและแข็งแกร่งต่อไป ดังเช่นที่ปรากฏให้เห็นผ่านการใช้งานเครือข่าย Bitkub Chain ที่มีการนำไปใช้งานจริงในวงกว้าง ผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายที่กำลังถูกพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพให้พร้อมกับการขยายการใช้งานเครือข่าย Bitkub Chain สู่การใช้งานในระดับนานาชาติ ซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการแล้วผ่านโปรเจกต์ต่าง ๆ ใน Ecosystem

ในปัจจุบัน เหรียญ KUB ได้ถูกนำไปให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ Bitkub Exchange, Gate.io, CoinEx, MEXC Global และ Poloniex นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำเหรียญ KUB เข้าไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกภายในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เหรียญ KUB มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกวิถีทาง และจะให้ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามกฏระเบียบที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสและสุจริต เพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิและประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่าย Bitkub Chain ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย และมุ่งหวังให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนาคต

 

ติดต่อโฆษณา!