14 กันยายน 2565
2,191

GC เปิดตัวเอ็นวิคโค “ENVICCO” ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

GC เปิดตัวเอ็นวิคโค “ENVICCO” ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
Highlight

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เปิดตัวเอ็นวิคโค (ENVICCO) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก แห่งแรกในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยลดพลาสติกใช้แล้วในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น อีกหนึ่งโครงการของ GC ร่วมแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน และสร้างสมดุล อย่างยั่งยืน


20220914-c-03.jpg

20220914-c-06.jpg
20220914-c-07.jpg


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์   “Net Zero” ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า เปิดตัว ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก รีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก แห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรงงาน ENVICCO ตั้งอยู่ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งจะช่วยลดพลาสติกใช้แล้วในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน และสร้างสมดุล อย่างยั่งยืน

“วันนี้ GC มีความภูมิใจที่ ENVICCO พร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยใช้วัตถุดิบทั้งหมด 100% เป็นพลาสติกใช้แล้วในประเทศ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย เพื่อคืนคุณค่าให้กับพลาสติก ใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าอีกครั้ง มีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติกใหม่ โรงงานนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะทำให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ครบสมบูรณ์ และยังช่วยให้เกิดการสร้างงานในชุมชน ตอบโจทย์ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ของประเทศไทยอีกด้วย” ดร.คงพระพัน กล่าว

คุณกุนเทอร์ เลห์เนอร์ ประธาน บริษัท แอลพลา จำกัด (ALPLA) กล่าวว่า ENVICCO เป็นโรงงานที่สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก GC โดยโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจรีไซเคิลของ ALPLA ในทวีปเอเชีย

ENVICCO เป็นโรงงานมาตรฐานระดับโลก ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration : US FDA) แห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย และมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ดำเนินการภายใต้ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง GC และ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล โดยทั้ง 2 บริษัทฯ มีความตั้งใจร่วมกันที่จะรักษาคุณค่าของพลาสติกไว้ให้มากที่สุด

โรงงานนี้มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติก ชนิด rPET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และ เม็ดพลาสติก ชนิด rHDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี การดำเนินการของ ENVICCO จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือ ปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 8.32 ล้านต้น

นอกจากนี้ GC ยังร่วมกับหลากหลายพันธมิตร มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โครงการ ThinkCycle Bank โครงการ PPP Rayong เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ได้ริเริ่ม YOU เทิร์น แพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การขนส่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่โรงงาน ENVICCO ด้วย เพื่อชุบชีวิตเพิ่มมูลค่าให้พลาสติกใช้แล้ว จนได้กลับมาเป็นสินค้าไลฟ์สไตส์ตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนอีกครั้ง

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับ สู่การขยายผลสู่วงกว้างได้อย่างไม่สิ้นสุด สนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เพื่อให้เราสามารถส่งต่อโลกที่น่าอยู่ใบนี้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วยความภาคภูมิใจ “Together to Net Zero”

20220914-c-01.jpg

20220914-c-02.jpg
20220914-c-05.jpg
20220914-c-04.jpg

GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ที่นำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยี ล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 3 ปีต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

บริษัท แอลพลา จำกัด (ALPLA) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกและการรีไซเคิล โดยมีฐานการผลิต 177 แห่ง ทั่วโลก ใน 45 ประเทศ ด้วยพนักงานกว่า 22,100 คน ผลิตบรรจุภัณฑ์ ขวด ฝาและชิ้นส่วน แบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า (Custom-made) ที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงประเภทต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ผงซักฟอกและสารทำความสะอาด ยา น้ำมัน เครื่องและน้ำมันหล่อลื่น

ALPLA ก่อตั้งและดำเนินการโรงงานรีไซเคิล PET และ HDPE ทั้งในประเทศออสเตรีย เยอรมนี โปแลนด์ เม็กซิโก อิตาลี สเปน โรมาเนีย ไทย และโครงการอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลก

ติดต่อโฆษณา!