OR จับมือ บลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล” มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อทุกคนและสร้างการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไร้ขีดจำกัด | ทันข่าว Today
22 มีนาคม 2565
224

OR จับมือ บลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล” มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อทุกคนและสร้างการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไร้ขีดจำกัด

Highlight

ออร์บิท ดิจิทัล (Orbit Digital) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ ที่ถือหุ้น 100% โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ภายใต้แผนธุรกิจในการผลักดันให้ OR ก้าวสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ของประเทศ ผ่านการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม  เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด


OR จับมือ บลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล” มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อทุกคนและสร้างการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไร้ขีดจำกัด
 
ออร์บิท ดิจิทัล (Orbit Digital) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ที่ถือหุ้น 100% โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน 

โดย OR มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40 และ BBIK ร้อยละ 60 เผยแผนผลักดันให้ OR ก้าวสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ของประเทศ ผ่าน 3 โครงการดิจิทัลขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล หวังสร้างรายได้และการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการ ผ่านระบบสารสนเทศและรองรับกับการเชื่อมต่อระบบใหม่ๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

โครงการพัฒนา “All in one Application” รวมทุกไลฟสไตล์ไว้ใน App เดียว ช่วยให้การใช้งานง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น  รวมทั้งสร้างประสบการณ์ได้อย่าง Personalization โครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบน Digital Platform เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการแบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า และต่อยอดทางธุรกิจให้กับ OR และพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจัดเตรียมระบบแล้วเสร็จปี 2565 และเริ่มใช้งานปี  2566 

วิศน  สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน  ของ OR กล่าวว่า “OR มีการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่คือ Empowering All Toward Inclusive Growth” ที่ต้องการสร้างโอกาสทุกการเติบโตร่วมกัน ดังนั้นภารกิจของ OR คือการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ รวมไปถึง Digital Platform ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญขยายขีดความสามารถทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกัน 

Orbit Digital เป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากสำหรับ OR ในการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง Digital Platform ที่วางไว้ เพื่อส่งประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค”

สำหรับการทำงานระหว่าง OR และ บลูบิค จะเป็นการผนึกความเชี่ยวชาญในแต่ละฝ่ายในการผลักดัน โครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง โดย OR จะเป็นผู้กำหนดทิศทาง และความต้องการธุรกิจให้สอดคล้องกับองค์กร และบูลบิค จะใช้ความชำนาญในฐานะเป็นที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ นวกรรมดิจิทัล และ Data Science เพื่อร่วมกันสร้าง Digital Platform ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ OR ผ่าน Orbit Digital 

ความร่วมมือในการจัดตั้ง Orbit Digital ระหว่าง OR และ บูลบิค ในครั้งนี้ 
จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและบริหาร แพลตฟอร์มดิจิทัลของ OR ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจและเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility Lifestyles และมีแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ติดต่อโฆษณา!