รู้จัก “LiVE Exchange หรือ LiVEx” กระดานเทรดหุ้น SME และ Startup ทางเลือกใหม่การลงทุน | ทันข่าว Today
16 มีนาคม 2565
9,269

รู้จัก “LiVE Exchange หรือ LiVEx” กระดานเทรดหุ้น SME และ Startup ทางเลือกใหม่การลงทุน

รู้จัก “LiVE Exchange หรือ LiVEx” กระดานเทรดหุ้น SME และ Startup ทางเลือกใหม่การลงทุน
Highlight

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัว LiVE Exchange (LiVEx) กระดานเทรดแห่งใหม่ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) รวมทั้ง Startup เพื่อเป็นแหล่งระดมทุน และเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนที่สนใจการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยเกณฑ์ของหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนใน LiVEx มีผลตั้งแต่ 31 มี.ค. 65


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดีเดย์เกณฑ์ของหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนใน “ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” หรือ LiVEx มีผล 31 มี.ค. 65 สร้างโอกาส SMEs และ Startups เติบโต รวมทั่งการกำหนดคุณสมบัตินักลงทุนที่สามารถเข้าลงทุนในกระดาน LiVEx 

พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้แต่งตั้งนายประพันธ์ เจริญประวัติ” เป็นผู้จัดการตลาด LiVEx เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง จากปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ มีผล 15 มีนาคม 2565

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการเติบโตให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

20220316-a-08.jpg
 
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนกลยุทธ์สำคัญในการเชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups 

ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยที่ผ่านมา ได้เปิดให้บริการ LiVE Platform เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ผ่านบริการต่าง ๆ อาทิ ห้องเรียนผู้ประกอบการ, โครงการ Incubation และ Acceleration Program และได้ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ SMEs / Startups เพื่อให้สามารถระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
 
“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกเกณฑ์การจดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ซึ่งมีความแตกต่างจาก SET และ mai ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของผู้ออกหลักทรัพย์ และหน้าที่ภายหลังการเข้าจดทะเบียน รูปแบบและวิธีการลงทุนสำหรับกลุ่มผู้ลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และฐานะการเงินในระดับที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงบทบาทการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้แนวคิด Light-touch Supervision” นายแมนพงศ์ กล่าว
 
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้นายประพันธ์ เจริญประวัติ เป็นผู้จัดการ LiVEx เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่นายประพันธ์ เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งนายประพันธ์มีส่วนขับเคลื่อนและพัฒนา LiVEx ตั้งแต่เริ่มแรก โดยมีผลตั้งแต่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 
นายประพันธ์  ผู้จัดการ LiVEx กล่าวว่า LiVEx ออกแบบขึ้นเพื่อธุรกิจ SMEs และ Startups ที่ต้องการเติบโต แต่ยังขาดโอกาสต่อยอดธุรกิจ ได้เข้ามาสร้างการเติบโตและก้าวไปสู่เส้นทางตลาดทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และเมื่อธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตยกระดับไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai โดยตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น 

นอกจากนี้ LiVEx เป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มโอกาสลงทุนสำหรับผู้ลงทุนในตลาดทุนไทยอีกด้วย โดยสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์การจดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVEx มีดังนี้

20220316-a-02.jpg

เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนและการเป็นบริษัทจดทะเบียน

  • เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นในวงกว้างจาก ก.ล.ต. และเป็น SMEs ขนาดกลางขึ้นไป ตามนิยาม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  • Startups ที่มี VC (Venture Capital) หรือ PE (Private Equity) 
  • ผู้บริหารบริษัทต้องผ่านหลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนด้วย 
  • ภายหลังเข้าจดทะเบียนแล้ว บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลา ปีละ 2 ครั้ง  และตามเหตุการณ์

20220316-a-03.jpg

เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

  • กำหนดให้ซื้อขายผ่านสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  • อนุญาตซื้อขายเฉพาะผู้ลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
  • ต้องเป็นบัญชีในรูปแบบ Prepaid โดยต้องมีหุ้น หรือเงินเพียงพอสำหรับการซื้อขาย •โดยเปิดให้ซื้อขายแบบ Auction ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automatic Order Matching : AOM) วันละ 1 รอบ ระหว่าง 9.30–11.00 น. 
  • ชำระราคาและส่งมอบแบบ Gross Settlement ภายในวันเดียวกันกับวันที่ซื้อขาย (วันที่ T) 
  • ไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor และ Circuit Breaker

“เกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำหรับ SMEs และ Startups ที่สนใจสามารถยื่นแบบไฟลิ่ง ได้ที่     www.live-platforms.com 

โดยคาดว่าจะมีบริษัทยื่นไฟลิ่งในไตรมาส 2 ปีนี้ และจะเริ่มซื้อขายใน LiVEx ประมาณไตรมาส 3 เป็นต้นไป 

และสำหรับ SMEs และ Startups ที่เข้าจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2565 - 2567 ยังจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียนอีกด้วย

นอกจากนี้ LiVEx จะเดินสายให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก 31 มีนาคม 2565 จัดสัมมนาออนไลน์ “เจาะเกณฑ์เข้าจดทะเบียน และการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)” สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-platforms.com” นายประพันธ์กล่าว

20220316-a-04.jpg

SME ในไทยมีราว 2 ล้านราย 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) หรือ Startup ในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้น้อย ส่วนใหญ่พึ่งพาเงินลงทุนจากการกู้เงินจากธนาคารเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  หรือกู้เงินนอกระบบ จากญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงที่รู้จัก ทำให้การเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆ หรือมีอุปสรรคเมื่อธนาคารไม่ปล่อยกู้ 

ปัจจุบัน SME หรือ Startup มีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือการระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆ เช่นผ่านการลงทุนของ กองทุนส่วนบุคคล หรือ Private equity หรือผ่านการระดมทุนที่เรียกว่า Crowdfunding ซึ่งหมายถึงการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มการระดมทุนที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

สำหรับการระดมทุนในกระดาน LiVEx เป็นการระดมทุนในระดับ Series A ซึ่งเป็นการต่อยอดการระดมทุนในรอบ Seed Fund