OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ พร้อมทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป้าหมาย ปี 2030 “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” | ทันข่าว Today
15 มีนาคม 2565
401

OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ พร้อมทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป้าหมาย ปี 2030 “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

Highlight

OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ พร้อมทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป้าหมาย ปี 2030 “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” ด้วยรูปแบบ Partnership Model แบบ Outside-in พร้อมเปิดโอกาสรับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกมิติและการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ พร้อมทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป้าหมาย ปี 2030 หรือ 2573 ด้วยการ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” (Empowering All Toward Inclusive Growth)  

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของวิถีในการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย  การใช้พลังงานสะอาด และปัญหาสังคมอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำ 

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ในการทำธุรกิจนับจากนี้ไป OR จะพลิกด้าน จากการเติบโตที่บอกว่า Inside-out  โดยจะเปลี่ยนมาเป็น Outside-In ด้วยรูปแบบ Partnership Model

ในสิ่งเหล่านี้  พื้นฐานที่ OR มีอยู่ และจะทำให้ Partner เข้ามาอยู่ใน Ecosystem  ของ OR แล้วเติบโตไปด้วยกัน เรามีในสิ่งสำคัญที่เรียกว่า “Inclusive Growth Platform “

สำหรับ Partner ไม่ว่าจะเป็น Physical Platform, Digital Platform หรือกระทั่งศักยภาพของบุคลากร OR  หรือทีมงานด้านต่างๆ ของ OR ก็มีความพร้อมที่จะทำให้ Partner มีความแข็งแกร่ง  และเติบโตไปด้วยกันกับ OR  

นางสาวจิราพร กล่าวว่า  OR ได้ปรับทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ และตอกย้ำถึงเจตจำนงในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth ซึ่งจะเป็นทิศทางของการดำเนินธุรกิจของ OR” 

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR และเป้าหมาย ปี 2030 หรือ OR 2030 Goals ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (Living Community) ครอบคลุมพื้นที่ ที่ OR ดำเนินธุรกิจและขุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนกว่า 15,000 ชุมชน หรือกว่า 12 ล้านชีวิต

2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

3. การสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และการกระจายความมั่งคั่ง (Economic Prosperity) สู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการขนาดย่อม พนักงาน และชุมชนมากกว่า 1 ล้านราย ผ่านการเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 

การเติบโตรูปแบบใหม่ของ OR จะเป็นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันผ่านการใช้ Asset ของ OR ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ (Physical) ทางดิจิทัล (Digital) ตลอดจนความสามารถในการขยายธุรกิจให้เติบโต (Scalability)

วันนี้ OR พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  Partnership เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบครัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบตอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญ OR จะไม่เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไร แต่ยังเป็นอีกเสาหลักของสังคมในยุคนี้ ที่ไม่ได้มองว่าผู้คนเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจ แต่ล้วนเป็นชีวิต ที่เราอยากให้เติบโตไปด้วยกัน

ติดต่อโฆษณา!