05 ตุลาคม 2564
2,203

OR จับมือ 500 Startups จัดตั้งกองทุน ORZON VENTURES ในสหรัฐ ลงทุนสตาร์ทอัพไทย-อาเซียน เน้นธุรกิจ New S-Curve

OR จับมือ 500 Startups จัดตั้งกองทุน ORZON VENTURES ในสหรัฐ ลงทุนสตาร์ทอัพไทย-อาเซียน เน้นธุรกิจ New S-Curve
Highlight

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก “OR” จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลร่วมกับ กลุ่มบริษัท 500 สตาร์ตอัพ ภายใต้ชื่อ ORZON VENTURES เตรียมลงทุนสตาร์ตอัพไทย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นธุรกิจ New S-Curve โดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐได้ในภายหลัง


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ OR เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHoldCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% ดำเนินการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ร่วมกับกลุ่มบริษัท 500 สตาร์ตอัพ (500 Startups) โดยจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Limited Partnership ภายใต้ชื่อ ORZON VENTURES, L.P. (ORZON VENTURES)

โดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐได้ในภายหลัง ซึ่ง SGHoldCO จะมีสัดส่วนการลงทุน 99% และ 1% จะถือโดยบริษัทและบุคคล กลุ่มบุคคลของบริษัท 500 Startups โดย ORZON VENTURES จะมีวัตถุประสงค์เป็น Venture Capital เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ New S-Curve ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจของ OR

ทั้งนี้ SGHoldCo และ 500 Startups ได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องร่วมกันแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยเป็นผลให้ ORZON VENTURES มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ OR

ทั้งนี้ SGHoldCo และ 500 Startups ได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องร่วมกันแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดย OR และ 500 Startups จะแถลงข่าวโครงการนี้และโอกาสที่สตาร์ทอัพไทยจะเติบโตไปกับ OR ในหัวข้อ Beyond Partnership Beyond Unicorns Beyond Horizons ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 – 14:00 น. ผ่าน Facebook Live

New S-Curve คืออุตสาหกรรมอะไร 

อ้างอิงจากบทความของ ปตท. New S-Curve คือกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวโน้มสูงมากที่จะเติบโตในอนาคต มี 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์, การบินและโลจิสติกส์, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร แต่เนื่องจากยังไม่ค่อยมีผู้ประกอบการมากนัก มูลค่าทางเศรษฐกิจก็จะไม่สูงเท่ากลุ่มแรก จึงต้องมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้น

ในกลุ่ม ปตท. ที่ทำธุรกิจหลักด้านพลังงาน ได้ให้ความสำคัญและสนใจลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจในอนาคต (New Business) ซึ่งได้จัดตั้งโครงการเอ็กสเพรสโซ หรือ Express Solutions Project (ExpresSo) ทีมที่ฟอร์มคนรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นมาเพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วยหลักการลงทุนที่น่าสนใจ คือ

Venture Capital (VC) : เข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดรับกับวิสัยทัศน์บริษัท ‘Powering Life with Future Energy and Beyond’ โดยสามารถนำมาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนทางการลงทุนได้

Venture Builder (VB) : ทดลองโครงการ ทดสอบแนวคิดทางธุรกิจ หรือจัดทำต้นแบบเพื่อนำมาสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตร่วมกับ กลุ่ม ปตท. 

Venture Partner (VP) : เป็นพันธมิตรหรือเพื่อนคู่คิดให้กับหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ที่มา  : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท.

ติดต่อโฆษณา!