12 พฤษภาคม 2567
397

อึ้ง ! โรค NCDs คร่าชีวิตวัยทำงานอันดับ 1 ทะลุ 4 แสนคน / ปี

อึ้ง ! โรค NCDs คร่าชีวิตวัยทำงานอันดับ 1 ทะลุ 4 แสนคน / ปี
จากการเปิดเผยของ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าประชากรไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานอาหารไม่สมดุล และขาดการออกกำลังกาย นำมาสู่การป่วยโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 เฉลี่ย 4 แสนคนต่อปี คิดเป็น 76% ของสาเหตุการตายทั้งหมด 

ในจำนวนนี้ 50% เป็นคนวัยทำงาน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี 
สสส. เร่งส่งเสริมให้สถานประกอบการ ให้ความสำคัญในเรื่องความเจ็บป่วยจากโรค NCDs และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านสุขภาวะในองค์กร ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 30 แห่ง บูรณาการการทำงานป้องกันโรค NCDs ในกลุ่มวัยทำงาน และสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีความรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี

“จ.สมุทรปราการ ถือเป็น 1 ใน 30 พื้นที่นำร่องที่ทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ ที่ สสส. สนับสนุน ได้ครบตามแนวทาง 3 ด้าน 1.ส่งเสริมวิถีชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและกายภาพ 3.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากโรค NCDs ที่มีอิทธิพลต่อการลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นองค์กรสุขภาวะ 10,000 แห่ง ในจำนวนนี้ยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะครบถ้วนตามแนวทางองค์กรสุขภาวะ 594 แห่ง โดยเตรียมขยายผลให้เกิดองค์กรสุขภาวะเพิ่มเป็น 15,000 แห่ง ภายในปี 2570 เพื่อเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะที่รองรับการส่งเสริมงานประเด็นตามเป้าหมาย 10 ปี ของ สสส. ต่อไป” ดร.นพ.ไพโรจน์ ระบุ

นายนพดล ฤกษ์ศิริ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พนักงานของบริษัทใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับบริษัทให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน จึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานสุขภาวะในองค์กร ของ สสส. มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะใน 4 เรื่อง

 1. เพิ่มความรู้และสร้างความตระหนักต่อโรค NCDs สามารถลดอัตราการป่วยเป็นโรคความ       ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วนได้

 2. เสริมทักษะการบริหารจัดการความเครียดจากการทำงานและปัญหาด้านรายได้ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา สู่การสร้างสังคมและชุมชนที่น่าอยู่ 

4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี นำมาสู่การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ทำงานอย่างมี      ความสุข ตั้งเป้าขยายผลไปยังบริษัทในเครือ 4 แห่ง ครอบคลุมพนักงานกว่า 2,300 คน


ติดต่อโฆษณา!