10 มีนาคม 2567
556

ข่าวดี ! ประกันสังคม เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพ - ปลูกถ่ายไขกระดูก - ผ่าตัด 5 โรค เริ่ม 1 เม.ย.67

ข่าวดี ! ประกันสังคม เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพ - ปลูกถ่ายไขกระดูก - ผ่าตัด 5 โรค เริ่ม 1 เม.ย.67 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประกาศเพิ่มสิทธิผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ลดความเสี่ยงของโรค NCDs หรือ โรคเรื้อรัง ได้มากยิ่งขึ้น โดยทำผ่านโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกฯ โดยตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 นี้ 

สปส. จะเพิ่มความถี่รายการตรวจสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุและความจำเป็นในการตรวจ เช่น ให้ผู้ประกันตนที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จะได้รับการตรวจน้ำตาล, ไขมันในเลือด, ตรวจการทำงานของไต, ตรวจปัสสาวะ 

รวมถึงการตรวจ X-ray ตามหลักเกณฑ์อัตราที่กำหนดทุกปี ซึ่งจะให้สิทธิเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเท่านั้น เป็นการตรวจเสริม จากการตรวจสุขภาพพื้นฐานของ สปส.ที่ให้คนไทยทุกสิทธิ

ส่วนด้านทันตกรรม สามารถเข้าถึงการรักษาดูแลสุขภาพฟัน ในสถานพยาบาล หรือคลินิกทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างสะดวก ทั้งใน-นอกเวลาราชการ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า และในปี 2667 นี้ สปส. ยังเพิ่มโครงการ #รถทันตกรรมเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกในการรับบริการรักษาดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้ประกันตน

ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาฟรี 72 ชั่วโมง ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน สำหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ รักษาฟรี 72 ชั่วโมง 

กรณีสถานพยาบาลเอกชน เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้สถานพยาบาลที่รักษา แจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนให้รับผิดชอบดูแลรักษา ตั้งแต่รับแจ้งจนสิ้นสุดการรักษา โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มอบสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอื่น ๆ เช่น

1. การปลูกถ่ายไขกระดูก (การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต) สำหรับการรักษามะเร็งโรคเลือด 8 ชนิด สิทธิประกันสังคมสามารถทำการปลูกถ่ายเซลล์ฯ ครอบคลุมทั้งวิธีการปลูกถ่าย โดยใช้เนื้อเยื่อตนเอง เนื้อเยื่อพี่น้องร่วมบิดา-มารดา และเนื้อเยื่อของผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงรายละ 1,300,000 บาท “ฟรี”

2. สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือหัตถการในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของผู้ประกันตน จำนวน 5 โรค ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี, โรคมะเร็งเต้านม และก้อนเนื้อที่มดลูก 
โดยสามารถไปรับการผ่าตัดหรือทำหัตการที่ไหนก็ได้ ในโรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานฯ ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยหรือแพทย์ลงความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยลดการรอคอยการผ่าตัดหรือทำหัตการ ลดความเสี่ยง รวมถึงลดความรุนแรงของโรค

3. เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP โดยจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) และค่าตรวจการนอนหลับ (Sleep test) สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งถือเป็นโรคที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะนำมาซึ่งความอันตรายแก่ชีวิตอีกด้วย
.
สำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย จะได้รับความคุ้มครองด้วยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทุกโรค ทุกความเจ็บป่วย โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนกว่า 267 แห่ง สะดวก ครบ จบ ในครั้งเดียว และผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลทุกขนาด ตั้งแต่ปฐมภูมิถึงตติยภูมิที่อยู่ภายใต้การลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกเข้ารับการรักษาของผู้ประกันตน

20240310-a-01.jpg

ติดต่อโฆษณา!