5 เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ | ทันข่าว Today
14 เมษายน 2565
544

5 เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ

5 เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ
Highlight

การทำประกันชีวิต มีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบัน อาจทำให้เราต้องเสียเงินมหาศาลไปกับการรักษาความเจ็บป่วย แต่การทำประกันและเคลมประกันได้อย่างถูกต้อง จะต้องรู้เงื่อนไขสำคัญ ซึ่งหลักการสำคัญที่ต้องรู้คือ ทำประกันสุขภาพต้องแถลงสุขภาพตามความจริง, ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองทันที มีระยะเวลารอคอย, เบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มตามอายุ, ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย, และมีกรณีใดบ้างที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน


ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ สร้างความกังวลต่อการใช้ชีวิต หากเราไม่มีการวางแผนประกันสุขภาพที่ดีพอ เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในแต่ละครั้ง อาจทำให้เราต้องสูญเสียเงินที่หามาจำนวนมากไปกับค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนั้นประกันสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งก่อนทำประกันสุขภาพ เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของประกันสุขภาพให้ดีก่อน เพื่อให้เราสามารถทำประกันและเคลมประกันได้อย่างถูกต้อง โดยเงื่อนไขสำคัญต่างๆ มีดังนี้

1. การทำประกันสุขภาพต้องแถลงสุขภาพตามความจริง

การแถลงสุขภาพกับบริษัทประกัน คือ การที่ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง ให้กับบริษัทที่ต้องการซื้อประกันตามความจริง เช่น โรคประจำตัว (ถ้ามี) หรือประวัติการรักษาต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ทางบริษัทประเมินความเสี่ยงของสุขภาพได้ การแถลงสุขภาพตามความจริงจึงถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการสมัครทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หากเราไม่แถลงสุขภาพตามความเป็นจริง เมื่อบริษัทประกันตรวจพบในภายหลัง จะทำให้บริษัทประกันสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการทำประกัน

2. ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองทันที มีระยะเวลารอคอย

ความคุ้มครองที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ จะเริ่มมีผลหลังจากเลยช่วงที่เรียกว่า “ระยะเวลารอคอย” หรือ “Waiting Period” ไปแล้ว บริษัทประกันจำเป็นต้องกำหนดให้มีระยะเวลารอคอยที่เหมาะสมสำหรับความคุ้มครองโรคแต่ละระดับ โดยระยะเวลารอคอยจะอยู่ที่ระหว่าง 30 – 120 วัน แล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรค
สำหรับกรณีเจ็บป่วยจาก “อุบัติเหตุ” จะไม่มีระยะเวลารอคอย ผู้เอาประกันจะได้ความคุ้มครองทันทีหลังจากได้ชำระค่าเบี้ยเรียบร้อยแล้ว

3. เบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มตามอายุ

ประกันสุขภาพโดยทั่วไป เบี้ยประกันจะเพิ่มตามอายุ บางแบบเบี้ยเพิ่มทุก 5 ปี บางแบบเบี้ยเพิ่มทุกปี เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า เมื่อเรามีอายุมากขึ้น ร่างกายและสุขภาพโดยรวมย่อมมีความเสื่อมถอยเป็นธรรมดา โอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีสูงขึ้นกว่าตอนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ทำให้บริษัทประกันต้องเพิ่มเบี้ยประกันตามอายุ

4. ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

ในกรมธรรม์จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre – existing Condition) เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทประกันทราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว ดังนั้นจะเห็นว่าการที่เราต้องแถลงสุขภาพตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

5. มีกรณีใดบ้างที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

กรณีที่เราต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ได้แก่ หากเราเกิดเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่เกิน 30 วัน (เลยระยะเวลารอคอย) แต่ไม่เกิน 90 วันหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่จะยังไม่สามารถทำ Fax Claim ได้ เพราะบริษัทประกันอาจจะยังมีความสงสัยว่าอาการเจ็บป่วยของเรานั้น เป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันหรือไม่ จึงต้องมีการสืบประวัติเพิ่มเติม โดยการขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจสอบก่อนที่จะอนุมัติการเคลม

กล่าวโดยสรุป เงื่อนไขทั้ง 5 ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทราบเอาไว้ทั้งก่อนและหลังทำประกัน เพื่อให้เราได้ทำประกันสุขภาพด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และเราก็จะได้รับผลประโยชน์จากประกันสุขภาพที่เราทำไปได้อย่างเต็มที่ ที่สำคัญเราควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการประกันภัยก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

ที่มา  : ธนาคารไทยพาณิชย์

ติดต่อโฆษณา!