กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาเรียนออนไลน์ได้ เพื่อลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ | ทันข่าว Today
04 มกราคม 2565
1,184

กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาเรียนออนไลน์ได้ เพื่อลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่

กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาเรียนออนไลน์ได้ เพื่อลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่
Highlight
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศให้สถานศึกษาพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกลหรือออนไลน์ หากพบมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในพื้นที่ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจยังมีต่อเนื่องภายหลังจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พิจารณาการเรียนการสอนตามเหมาะสม

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศให้สถานศึกษาพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล หรือ ออนไลน์ หากพบมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในพื้นที่

 

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เมื่อ 3 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมาระบุว่า

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และประกาศแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการภายหลังเทศกาลปีใหม่ ที่ ศธ 0100.1/ว3787 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน และให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก นั้น

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจยังมีต่อเนื่องภายหลังจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม ดังนี้

 

1.ให้สถานศึกษาประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างรอบด้านของนักเรียนหรือครูที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หากมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ให้สถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล (On air/ Online/ On hand/ On demand) ได้ตามความเหมาะสม และประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด

 

2.ให้สถานศึกษาประเมินมาตรการการเปิดเรียนตาม Thai stop COVID plus และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาโดยเคร่งครัด โดยพื้นที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างให้ปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

3.ให้สถานศึกษาดำเนินมาตรการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยให้มีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด และประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

 

ด้านกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เลื่อนเปิด Test & Go เป็นสิ้นเดือนมกราคม 2565  หลังยอดติดเชื้อโควิดโอมิครอนสะสมกว่า 1.7 พันราย จากที่กำหนดเดิมที่จะรอดูจนถึงวันที่ 4 ม.ค. 65 แต่ด้วยขณะนี้ยังพบผู้เดินทางเข้าประเทศติดเชื้อโอมิครอน ทำให้ต้องประกาศชะลอการเดินทางเข้าประเทศในระบบ Test & Go ออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์

ติดต่อโฆษณา!