สินมั่นคงบอกเลิกประกันโควิด-19 อ้าง “สถานการณ์ทวีความรุนแรง”

สินมั่นคงบอกเลิกประกันโควิด-19 อ้าง “สถานการณ์ทวีความรุนแรง”

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ

ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดข่าวช็อกบรรดาลูกค้าประกันภัยโควิด-19 ของ “สินมั่นคงประกันภัย” จนชาวโซเชียลเดือด ผุด #สินมั่นคง ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากบริษัทเทลูกค้ากะทันหัน ด้วยการแจ้งขอบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1

“สินมั่นคงประกันภัย”  ตอบข้อสงสัยของลูกค้าไว้อย่างไร ? ไปติดตาม


“สินมั่นคงประกันภัย” ชี้ สถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรง

วันนี้ (16 ก.ค. 64) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจงตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการโพสต์เฟซบุ๊กใจความว่า “ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ


บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1


โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน


การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว
สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด


คำถามสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์จะได้รับการคืนค่าเบี้ยประกันจากบริษัทฯ อย่างไร เมื่อใด และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ : กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับมีผลเมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือเป็นต้นไป และ บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน การคืนเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะโอนคืนให้ผ่านทาง Prompt Pay หรือ บัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือ เป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้เอาประกัน


2. ลูกค้าจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า จะได้รับคืนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนเท่าไร

ตอบ : ท่านสามารถไปที่ www.SMK.co.th/covid_insurance.aspx หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างวิธีการคำนวณคืนเบี้ยประกันภัย


3. กรณีลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในระยะเวลาที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการคืนเงินค่าเบี้ยประกัน หรือไม่

ตอบ : บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกัน โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน จึงทำให้ค่าเบี้ยประกันที่คืนอาจจะมีจำนวนต่างกันได้ ท่านสามารถไปที่ www.SMK.co.th/covid_insurance.aspx หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างวิธีการคำนวณคืนเบี้ยประกันภัย


4. ทำไมบริษัทฯ จึงยกเลิกกรมธรรม์นี้

ตอบ : ผลจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด การตัดสินใจบอกเลิกกรมธรรม์นี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการใช้มาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว


5. การที่บริษัทฯ ยกเลิกกรมธรรม์นี้จะมีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ลูกค้าถืออยู่หรือไม่

ตอบ : ไม่มีผลต่อกรมธรรม์อื่น เพราะกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ที่มีผลบังคับอยู่ บริษัทฯ ยังคงให้ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกรมธรรม์นั้นต่อไป


6. หากลูกค้าติดเชื้อไวรัสโควิด หลังจากที่ได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกกรมธรรม์จากบริษัทฯ จะยังได้รับสิทธิคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ทำไว้หรือไม่

ตอบ : กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ได้มีผลสิ้นสุดทันที เพราะกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือเป็นต้นไป


7. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือย้ายแผนประกันไปแผนประกันสุขภาพแบบอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังมีได้หรือไม่

ตอบ : บริษัทฯ ได้หยุดการขายประกันโควิด ทุกแบบแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ย้ายแผนประกันภัยได้อีก
 
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโทร. 02-378-7878
 
แหล่งที่มา:

https://www.facebook.com/smkinsurance/posts/6387981544548977

https://www.smk.co.th/covidna.aspx

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!