ครม. เคาะ! ต่ออายุ “เราชนะ” ถึง 30 มิ.ย.64

ครม. เคาะ! ต่ออายุ “เราชนะ” ถึง 30 มิ.ย.64
Highlight

ประชาชนอีก 2.4 ล้านคน รับ 7,000 บาท ตามโครงการ “เราชนะ” หลัง ครม. อนุมัติขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาการใช้สิทธิ


วันนี้ (20 เม.ย.64) ผลการประชุมครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการ “เราชนะ” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1. ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงิน 
▪️ กลุ่มเป้าหมาย 
เดิมประมาณ 31.1 ล้านคน เพิ่มอีก 2.4 ล้านคน เป็น 33.5 ล้านคน 
▪️ กรอบวงเงิน 
เดิมไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 213,242 ล้านบาท 

2. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ 
เดิมใช้จ่ายไม่เกิน 31 พ.ค .64 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 64

สำหรับโครงการเราชนะ สิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิตามโครงการแรก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
▪️ มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
▪️ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายของประกันสังคม (พนักงานบริษัทและพนักงานประจำ ที่มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง)
▪️ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ , ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
▪️ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท บาทต่อปี ในปีภาษี 2562
▪️ ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ตามฐานข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ขณะเดียวกัน “โครงการ ม33เรารักกัน” ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ จากเดิมใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.64

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!