ล็อกถล่ม ! “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” สอบตก ส.ว. รอบสุดท้าย ชวดเป็นประธานวุฒิสภา

ล็อกถล่ม ! “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” สอบตก ส.ว. รอบสุดท้าย ชวดเป็นประธานวุฒิสภา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ระดับประเทศแล้ว พบ “สมชาย - ศรีวราห์” ตกรอบ ส่วน “พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ และ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี มีคะแนนนำโด่ง

ผลการเลือก สว.รอบสุดท้ายเมื่อวานนี้ (26 มิ.ย.) เพื่อคัดเลือกสว.ให้เหลือจำนวน 200 คนในรอบสุดท้ายทั่วประเทศ ผลปรากฏผลที่น่าสนใจ โดยการเลือก ส.ว.สาย ข กลุ่ม 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ปรากฏว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี สายเพื่อไทยตกรอบสุดท้ายแบบ “ล็อกถล่ม” โดยกระแสข่าวก่อนหน้าหากได้รับการคัดเลือก อาจถูกวางตัวเป็นประธานวุฒิสภา

ในกลุ่มนี้มีคนดังที่ตกรอบคือ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รับสิพราหมณกุล ได้สำรองคนที่ 11 ด้วยคะแนน 15 คะแนน ขณะที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้ 10 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดของส.ว.สาย กลุ่ม 1 ได้แก่

พล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์ 74 คะแนน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี 71 คะแนนนายมงคล สุระสัจจะ 67 คะแนน นายธวัช สุระบาล 61 คะแนต นายวร หินดี 60 คะแนน พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา 59 คะแนน พล.ท. สุกิจ ทั่งทอง 28 คะแนน นายอภิชาติ งามกมล 26 คะแนน พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร 22 คะแนน นายอภินันท์ เผือกผ่อง 16 คะแนน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีผู้ผ่านการเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าสู่รอบระดับประเทศ จำนวน 2,995 คน จาก 77 จังหวัด 20 กลุ่มอาชีพ โดยมารายงานตัว จำนวน 2,989 คน ทั้งนี้ ขั้นตอนระดับประเทศ จะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับเลือกเป็น ส.ว. กลุ่มอาชีพละ 10 คน จาก 20 กลุ่ม รวม 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน

โดยกระบวนการเลือกส.ว.ระดับประเทศ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น.ของวันที่ 26 มิ.ย. และเสร็จสิ้น เวลา 03.30 น. ของวันที่ 27 มิ.ย.

ขณะนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ได้ดำเนินการเรียบลำดับผลคะแนนผู้ที่ได้รับ “คะแนนสูงสุด” เรียงลำดับ 10 คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ และผู้ที่อยู่ใน อันดับที่ 11 - 15 เป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศในลำดับสำรอง เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการนับคะแนนการเลือก ส.ว. ระดับประเทศในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ตามลิงค์ 

https://drive.google.com/drive/folders/1GHPdUXDB8QReZ-taXcDrNR_2wW7-69tB


🚩 รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ส.ว. 200 คน มีดังนี้

1. พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์  2. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  3. นายมงคล สุระสัจจะ4. นายธวัช สุระบาล 5. นายวร หินดี 6. พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา 7. พล.ท. สุกิจ ทั่งทอง 8. นายอภิชาติ งามกมล 9. พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วิริยาสรร 10. นายอภินันท์ เผือกผ่อง

11. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 12. นายสมบูรณ์ หนูนวล 13. นายบุญชอบ สระสมทรัพย์ 14. นางนงลักษณ์ ก้านเขียว 15. นายฤชุ แก้วลาย  16. นางเพลินจิต ขันแก้ว 17. นายวันชัย แข็งการเขตร  18. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ 19. น.ส.วิชาวีร์ ประทุมสวัสดิ์  20. นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย

21. นายเตชสิทธิ์ ซุแก้ว  22. นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง 23. น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน 24. นายยะโก๊ป หีมละ 25. นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น   26. นายจรุณ กลิ่นตลบ 27. นายธนกร ถาวรซินโชติ 28. นายโชติชัย บัวดิษ  29. นายอิสระ บุญสองชั้น  30. นายเศรณี อนิลบล

31. นายนิรุตติ สุทธินนท์ 32. นางประไม หอมเทียม 33. นายชาญชัย ไชยพิศ 34. นายสากล ภูลศริกุล 35. นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ  36. น.ส.สายฝน กองแก้ว  37. นายศุภโชค ศาลากิจ  38. นายประภาส ปิ่นตบแต่ง  39. นางอังคณา นี่ละไพจิตร  40. นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล

41. นายสุทนต์ กล้าการขาย 42. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล 43. นายสุพรรณ์ ศรชัย  44. น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม 45. นายศุภชัย กิตติภูติกุล  46. นางอารีย์ บรรจงธุระการ 47. นายจำลอง อนันตสุข  48. นายชิบ จิตนิยม  49. น.ส.นันทนา นันทวโรภาส 50. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย

51. นายอัษฎางค์ แสวงการ 52. นายสมทบ ถีระพันธ์  53. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว 54. นายสุเทพ สังข์วิเศษ 55. นายโสภณ ผาสุข 56. นายสามารถ รังสรรค์ 57. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด 58. นายสุทิน แก้วพนา 59. นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ  60. นายกมล รอดคล้าย

61. นายโสภณ มะโนมะยา 62. นายรุจิภาส มีกุศล 63. พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย 64. นางแดง กองมา 65. นายสมพาน พละศักดิ์ 66. นายสุนทร เชาว์กิจค้า 67. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง 68. นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ 69. นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล 70. นายมังกร ศรีเจริญกุล

71. นางมยุรี โพธิแสน  72. นางเจียระนัย ตั้งกีรติ  73. น.ส.จารุณี ฤกษ์ปราณี  74. น.ส.อัจฉรพรรณ หอมรส 75. นางอจลา ณ ระนอง 76. นางจุฑารัตน์ นิลเปรม 77. นางกานต์เปรมปรีด์ ซิตานนท์ 78. พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม 79. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย 80. นางวาสนา ยศสอน

81. น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย 82. นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช 83. นายสิทธิกร ธงยศ 84. นายโชคชัย กิตติธเนศวร 85. นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี 86. นายเอนก วีระพจนานันท์ 87. นายสมชาย เล่งหลัก 88. น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ 89. นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ 90. นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์

91. พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย 92. พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร 93. นายเศก จุลเกษร 94. นายสืบศักดิ์ แววแก้ว 95. พล.ต.ต. สุนทร ขวัญเพ็ชร 96. พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน 97. นายบุญส่ง น้อยโสภณ 98. นายฉลอง ทองนะ 99. พล.ต.ต. อังกุร คล้ายคลึง 100. พล.ต.ท. วันไชย เอกพรพิชญ์

101. นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว 102. น.ส.อมร ศรีบุญนาค 103. นางปวีณา สาระรัมย์ 104. นายสมชาย นุ่มพูล 105. นายพิมาย คงทัน 106. นายสาลี สิงห์คำ 107. นายเดชา นุตาลัย 108. นางกัลยา ใหญ่ประสาน 109. น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค 110. นายชูชาติ อินสว่าง

111. นายจิระศักดิ์ ซุความดี 112. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 113. นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา 114. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 115. นายนิรัตน์ อยู่ภักดี 116. นายอภิชา เศรษฐวราธร 117. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  118. นายนพดล อินนา 119. นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ 120. นายปฏิมา จีระแพทย์

121. นายนิพนธ์ เอกวานิช 122. นางวรรษมนต์ คุณแสน 123. นายพิชาญ พรศิริประทาน 124. นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก 125. นางสมศรี อุรามา 126. นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง 127. นายชัยธัช เพราะสุนทร 128. น.ส.มณีรัฐ เขมะวงค์ 129. น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 130. นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

131. นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ 132. นางธารนี ปรีดาสันติ์  133. นางรจนา เพิ่มพล 134. น.ส.ปุณณภา จินดาพงษ์ 135. นายพละวัต ตันศิริ 136. นายณรงค์ จิตราช 137. นายวีรยุทธ สร้อยทอง 138. นายธนชัย แช่จึง 139. นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต 140. น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์

141. นายชินโชติ แสงสังข์ 142. น.ส.เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ  143. น.ส.วิภาพร ทองโสด 144. นายประกาสิทธิ์ พลซา  145. นายจตุพร เรียงเงิน  146. นางสมพร วรรณชาติ  147. นายชวภณ วัธนเวคิน  148. นายแล ดิลกวิทยรัตน์ 149. นายปียพัฒน์ สุภาวรรณ 150. นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์

151. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 152. นายกัมพล สุภาแพ่ง153. นายพิศจน์ รัตนวงศ์ 154. น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ 155. นายอัครวินท์ ขำขุด 156. นายสุวิทย์ ขาวดี 157. นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ 158. นายณภพ ลายวิเศษกุล 159. นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ 160. นายกมล สุขคะสมบัติ

161. นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม 162. นายพรเพิ่ม ทองศรี 163. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ 164. นายกัมพล ทองชิว 165. นายสุพัตรชัย เตี๋ยวเจริญโสภา 166. นายขวัญชัย แสนหิรัณย์ 167. นายนพดล พริ้งสกุล  168. นายชาญวิศว์ บรรจงการ 169. นายมานะ มหาสุวีระชัย 170. น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น.

171. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 172. นายสุวิช จำปานนท์ 173. นายนฤพล สุคนธชาติ 174. นายพิบูลย์อัทฒ์ หฤหรรษ์ปราการ 175. นายวิเชียร ชัยสถาพร 176. นายปราณีต เกรัมย์ 177. น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์  178. นายอะมัด อายุเคน 179. นายชวพล วัฒนพรมงคล 180. นางเอมอร ศรีกงพาน  

181. นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ  182. นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ 183. นายประเทือง มนตรี 184. นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล 185. นายสมดุลย์ บุญไชย 186. นายสมหมาย ศรีจันทร์  187. นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 188. นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 189. นายธนภัทร ตวงวิไล 190. นายศรายุทธ ยิ้มยวน

191. พล.ต.ท. ยุทธนา ไทยภักดี 192. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ 193. นายอลงกต วรกี 194. นายณัฐกิติ์ หนูรอด 195. นายภมร เซาว์ศิริกุล 196. พ.ต.อ. กอบ อัจนากิตติ 197. นายซุชีพ เอื้อการณ์ 198. นายวราวุธ ตีระนันทน์ 199. นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์ 200. นายเอกชัย เรื่องรัตน์
ติดต่อโฆษณา!