10 อันดับ ต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน ของครัวเรือนสูงสุด - ต่ำสุด

10 อันดับ ต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน ของครัวเรือนสูงสุด - ต่ำสุด สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA. และ The Rangkings เปิดเผยข้อมูล10 อันดับต่างจังหวัดไม่รวมปริมณฑล มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน ของครัวเรือน มากสุด - น้อยสุด
.
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งของหรือการบริการด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้องซื้อ/จ่ายด้วยเงิน หรือได้มาโดยไม่ได้ซื้อ/จ่าย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น/รัฐเป็นสวัสดิการจากการทำงาน หรือเบิกได้จากนายจ้าง) จาก 76 จังหวัดในประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
.
ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ได้แก่ อาหารทุกประเภท (อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เป็นต้น) เครื่องดื่ม (มี/ไม่มีแอลกอฮอล์) และยาสูบ (ยาเส้น ยาฉุน หมาก ยานัตถุ์ เป็นต้น)
.
ซึ่งค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยส่วนใหญ่ 58% เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดที่ไม่ใช่อาหาร แต่เป็นการใช้ชีวิตประจำวันส่วสนอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล  ส่วนอีก 42% เป็นค่าใช้จ่ายหมวดอาหาร

โดย 10 อันดับต่างจังหวัด ปี 2565 ไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนสูงที่สุด มีดังต่อไปนี้
.
🚩 10 อันดับต่างจังหวัด ค่าใช้จ่าย/เดือน ของครัวเรืองสูงสุด
.
1. ภูเก็ต  33,150.86 บาท/เดือน
2. กระบี่ 29,073.90 บาท/เดือน
3. ชลบุรี 27,129.51 บาท/เดือน
4. สระบุรี 25,607.66 บาท/เดือน
5. ราชบุรี 25,476.12 บาท/เดือน
6. จันทบุรี 25,374.26 บาท/เดือน
7. สุราษฎร์ธานี 24,991.02 บาท/เดือน
8. ระยอง 24,951.65 บาท/เดือน
9. พระนครศรีอยุธยา 24,684.11 บาท/เดือน
10. ชุมพร 23,540.14 บาท/เดือน
.
🚩 10 อันดับต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน ของครัวเรือนน้อยที่สุด
.
1. เชียงราย 12,206.69 บาท/เดือน
2. แม่ฮ่องสอน 12,816.26 บาท/เดือน
3. พะเยา 13,028.46 บาท/เดือน
4. ศรีสะเกษ 14,492.28 บาท/เดือน
5. ยะลา 15,603.31 บาท/เดือน
6. กาฬสินธุ์ 15,802.02 บาท/เดือน
7. สุโขทัย 16,139.49 บาท/เดือน
8. ตาก 16,319.32 บาท/เดือน
9. ลำปาง 16,644.73 บาท/เดือน
10. อุทัยธานี 16,720.94 บาท/เดือน
.
ทั้งนี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการจัดเก็บตัวเลขในปี 2565 ขณะที่ตัวเลขในปัจจุบันอาจมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อโฆษณา!