ไม่ไหวอย่าฝืน ! รัฐแก้กฎหมายลดครอบครองยาบ้า - ยาไอซ์ เหลือ 1 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ

ไม่ไหวอย่าฝืน ! รัฐแก้กฎหมายลดครอบครองยาบ้า - ยาไอซ์ เหลือ 1 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์ที่ผ่านมา อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (แอมเฟตามีน (ยาบ้า) และเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์)) ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจสอบความชัดเจนร่างกฎหมายอีกครั้งก่อนประกาศใช้
.
โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวง เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ซึ่งได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพใหม่ กำหนดให้ครอบครองยาบ้ามีปริมาณไม่เกิน 1 เม็ด หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
.
และกำหนดให้ยาไอซ์มีปริมาณไม่เกิน 1 เม็ด หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม (เดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
.
ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลหรือผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้โอกาสแก่ผู้ที่ครอบครองยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ไว้เพื่อการเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรงและได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยให้พิจารณาควบคู่กับพฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติด หรือระดับความรุนแรงของการเสพยาเสพติดของบุคคลนั้นร่วมด้วย
.
รวมทั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจำแนกระหว่างผู้ค้ากับผู้เสพซึ่งการกำหนดปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้หรือ 1 เม็ด จะทำให้ผู้ค้ารายย่อยลดลง ถือเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดและลดการถือครองยาเสพติดเพื่อค้า
.
ทั้งนี้กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 มีผลให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ก.พ.67 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก “ไม่เห็นด้วย” กับการกำหนดปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน และมีข้อร้องเรียนให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงหรือยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว รวมถึงปัญหาการตีความและการบังคับใช้
ติดต่อโฆษณา!