“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ คนไม่เชื่อปี 57 จะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้าย !

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ คนไม่เชื่อปี 57 จะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้าย !


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่อง “หยุดรัฐประหาร !” โดยมีมีประเด็นสำรวจดังนี้

ความเชื่อของประชาชน เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม จะช่วยป้องกันการรัฐประหาร พบว่า

51.83% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
25.73% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
12.52% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
6.72% ระบุว่า เชื่อมาก

ความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในปี 2557 จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทย พบว่า

61.83% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
20.38% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
8.24% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
6.11% ระบุว่า เชื่อมาก

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะช่วยป้องกันการรัฐประหาร พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 51.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 12.52 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 6.72 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 3.20 ระบุว่า เฉย ๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในปี 2557 จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 61.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 8.24 
 
เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.63 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.86 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.35 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.82 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.79 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง
 
ตัวอย่าง ร้อยละ 21.45 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 18.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 29.16 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 12.90 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.88 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 6.64 ไม่ระบุรายได้

ที่มา : https://nidapoll.nida.ac.th/survey_detail?survey_id=694

ติดต่อโฆษณา!