ไทยก้าวสู่สังคม “สูงวัย” เต็มตัว กลุ่มสูงวัยมากกว่า 20%

ไทยก้าวสู่สังคม “สูงวัย” เต็มตัว กลุ่มสูงวัยมากกว่า 20%


ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด แรงงานกำลังลดลง และจะกระทบตลาดแรงงาน นักวิชาการเสนอ 3 รูปแบบการจ้างงานสูงวัยเพื่อทดแทน แนะปรับวิธีการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานรูปแบบใหม่ 

จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2567 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือ Super Aged Society อย่างเต็มรูปแบบ
.
โดยจะมีประชากรผู้สูงอายุ หรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 13 ล้านคน คิดเป็น 20.17% ของประชากรรวม จากจำนวนประชากรทั้งประเทศที่ 66,057,967 คน 

โดยตัวเลขล่าสุดในเดือนธันวาคม 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุอยู่ระหว่าง 20.1 - 20.2% และใน 10 เดือนแรกของปี 2566 มีจำนวนเด็กเกิดใหม่ 433,030 คน ขณะที่มีจำนวนคนตาย 472,546 คน ทำให้ประชากรไทย ณ เดือนตุลาคม ปี 2566 ลดลง 37,516 คน จาก 66.09 ล้านคน จากตัวเลขดังกล่าวหากแบ่งตามช่วงวัย (Generation) พบว่า

◾ Gen Alpha ผู้ที่เกิดหลังปี 2555 มีสัดส่วน 11.28% 

◾ Gen Z ผู้ที่เกิดปี 2540-2555 มีสัดส่วน 20.23%  

◾ Gen Y ผู้ที่เกิดปี 2524-2539 มีสัดส่วน 23.25% 

◾ Gen X ผู้ที่เกิดปี 2508-2523 มีสัดส่วน 24.65% 

◾ Baby Boomer ผู้ที่เกิดปี 2489-2507 มีสัดส่วน 17.07%  

◾ Baby Boomer ผู้ที่เกิดก่อนปี 2488 มีสัดส่วน 3.52% 

กระทรวงแรงงาน  มีนโยบายพัฒนาการตนเองของแรงงานผู้สูงอายุให้ก้าวทันการเปลี่ยนโลกแห่งงาน โดยพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ให้แรงงานสูงอายุมีความรู้และคุ้นเคยใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และเรียนรู้เทคโนโลยีโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ

ทักษะที่จำเป็นต้องมี เช่น ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งทักษะที่พัฒนานั้นเพื่อหางานทำ หรือพัฒนาทักษะไว้รองรับโอกาสในอนาคต ตลอดจนสร้างงานด้วยตนเองได้ เป็นต้น

ผศ. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่าจากการวิจัย รูปแบบเพื่อเสริมสร้างการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นไปได้ 3 รูปแบบ คือ

1. การจ้างงานผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบการทำงานแบบมีนายจ้าง หรือการขยายการเกษียณอายุการทำงาน
 
2. การจ้างงานผู้สูงอายุผ่านระบบของการทำงานไม่เต็มเวลา 

3. การจ้างงานผู้สูงอายุผ่านกลไกของการทำ CSR ของกิจการต่าง ๆ 

การส่งเสริมรายได้และการมีงานทำงานของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ภาครัฐควรมีมาตรการเสริมอื่น ๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 


ที่มา : กระทรวงแรงงาน, BangkokBiznews

ติดต่อโฆษณา!