แพทย์จุฬาฯ ลดเครียดนิสิต ปรับหลักสูตรใหม่ปี 67 ไม่ตัดเกรด A - F

แพทย์จุฬาฯ ลดเครียดนิสิต ปรับหลักสูตรใหม่ปี 67 ไม่ตัดเกรด A - F


คณะแพทยศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่ขึ้นชื่อว่าเรียนยากใช้เวลาเรียนนานถึง 6 ปี สร้างความเครียดให้กับนิสิต นักศึกษา 

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวดี เมื่อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินผลแบบใหม่ และเริ่มใช้ประเมินในปี 2567 โดยได้จัดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด "MDCU Change for the Better"

สำหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2567 จะมีการปรับปรุงการประเมินผล ไม่ใช้ระบบ A - F อีกต่อไป แต่จะให้เป็น “ผ่าน/ตก” หรือ “S/U (Satisfactory/Unsatisfactory)” เพื่อลดความเครียดที่ไม่จำเป็น เช่น การแข่งขัน เป็นต้น ทำให้เรียนได้อย่างมีความสุขและพัฒนาเป็นแพทย์ในแบบของตนเองได้

โดยระบบใหม่ จะประเมินผลจาก “ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellence)” 12 ประการ วัดผล 3 ด้าน คือ

1. ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Academic)

2. ความเป็นเลิศด้านสมรรถนะและการปฏิบัติงาน (Competency and {Performance) ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยโรค การรักษาผู้ป่วย และการทำหัตถการ เป็นต้น

3. ความเป็นเลิศด้านความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) ได้แก่ พฤติกรรมในการเรียนการปฏิบัติงานการเรียนและการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

ดังนั้นเกณฑ์แบบใหม่นี้ ไม่ใช่แค่วัดความรู้ แต่ยังพัฒนาพฤติกรรมนิสิตที่เหมาะสมกับความเป็นแพทย์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางคณะฯ ยืนยันว่ายังมี “เกียรตินิยม” อยู่ โดยพิจารณาจาก 

👉 ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellence)

👉 ไม่เคยได้ U

👉 ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ

👉 ศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด


▪️ กรณีที่นิสิตสอบได้ผลสอบ “ตก หรือ U” จะทำอย่างไร

ทางคณะจะมีการประเมินนิสิตระหว่างทางตลอดเวลาว่านิสิตเรียนตามเพื่อนทันหรือไม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น  ก็จะช่วยก่อนที่จะประเมินออกมาเป็น U จะมีการสอบแก้ตัว แต่ถ้าสุดท้ายแล้วประเมินผลได้ U จริง ๆ ก็สามารถเรียนซ้ำได้

นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนแพทย์  ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพราะการเรียนโดยปราศจากการแข่งขัน หรือความกดดันเรื่องเกรด น่าจะช่วยให้เรียนได้อย่างเข้าใจและมีความสุข ลดความเครียดลงไปได้บ้างโดยยังรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพในวิชาชีพแพทย์ได้อย่างเต็มที่


ที่มา : https://www.dek-d.com/tcas/63900/


ติดต่อโฆษณา!